Slægten Mørk fra Saltum

 

1. Her. X Mørch f. omkring år 1400, Adelsm., g. NN . Her. X død ?.

Her Mørch var adelig og muligvis væbner. Der er intet fundet om ham, så derfor kan der ikke sættes navn på ham. Han er sansynligvis

efterkommer af slægten Mørch i Ringkøbing amt. Han kan muligvis have været en broder til Mads Mørch i Nagbøl ved Ribe. Der

udspringer mange præster ved navn Mørch o. 1440, så Her Mørch kan sagtens være disse præsters fader.

Børn:

i Jens Mørk f. -ca.-1440, Saltum, Selvejer Saltumgaard 1470, Jens død o.1475.

I 1470 var Jens Mørk sammen med hr. Peder Andersen ( præst i Hjortdal ), udsteder af sognevidnet. I 1471 var han vidne ved

Hvetbo Herreds Ting og udsteder af tingsvidnet.

2. ii Ove f. -ca.-1450.

 

Anden Generation

 

2. Ove Mørk f. -ca.-1450, Saltum, Godsejer, Saltumgaard, g. x, ** Ove død efter -1500, Saltum.

Ove Mørk ejede "Saltumgaard" fra o. 1475.

Børn:

3. i Lars Ovesen f. -ca.-1480.

 

Tredie Generation

 

3. Lars Ovesen Mørk f. -ca.-1480, Saltum, Godsejer, Saltumgaard, g. x, Lars død -før-1534, ?.

I 1519 var Lars Ovesen Mørk Kronens Delefoged til Aalborghus. Han indværgede Aalborg Slots Gods i Hvetbo Herred. I 1530 var han

Herredsfoged i Hvetbo Herred. Den 19-okt-1526 fik han og hans søn Lensbrev på en eng kaldt "Vildmosen" fra Gammelaa til Gaaselune

Bæk i Kjær Hrd. mod deraf at svare 14 tdr. byg årligt til Aalborg Slot.

Børn:

4. i Anders f. -ca.-1510.

5. ii Hans Laursen f. -ca.-1515.

 

Fjerde Generation

 

4. Anders Mørk f. -ca.-1510, Saltum, Gårdmand, Vestrupgaard, g. x, . Anders død ?. Boede 1542 - 1552 Saltum.

Anders Mørk og broderen Hans Mørk i Saltumgaard indstævnedes for Kongens Retterting for at have fordelt arven efter faderen med urette.

Børn:

i Lars Andersen Mørk f. -ca._1530, Saltum, Selvejer, d. ?, Bundgaard, Nørre Saltum (1562).

Lars Mørk , (Lars "Ousen") skyldte i 1592 500 Daler til Christen Jensen i Husum for varer, men rømte efter at være dømt

for æren. Kongen anmodede alle øvrighedspersoner om at være Chr. Husum behjælpelig med at få sin betaling.

ii Christen Mørk f. -ca.-1532, Saltum, d. -før-1597, Trondhjem, Norge. Ingen livsarvinger.

6. iii Ove Andersen f. -ca.-1533.

7. iv Jens f. -ca.-1535.

 

5. Hans Laursen Mørk f. -ca.-1515, Saltum, Selvejer, Saltumgaard, g. (1) Bodil Laursdatter, f. ?, d. -1565, Vadum sogn, g. (2) 1566,

Johanne Vognsdatter, f. ? . d. -1605 Vadum sogn. Hans død -1593,

Hans Mørk var herredsfoged 1552 - 1593 i Jerslev Herred. Han boede i Saltumgaard fra 1551 og ejede Vildmoseengen til 1569.

Vildmoseengen blev solgt til Peder Munk i Estvadgaard. Lørdag efter fastelavn 1543 fik Hans Mørk et kongeligt brev med bevilling, at han og

hans arvinger må nyde, bruge og beholde Saltumgaard, for - som det hed: Han har været udi Kongens Minde vedr. den gaard i Sønder

Saltum han fæstede.

Børn:

8. i Lars Hansen f. -ca.-1535.

9. ii Lars Ovesen Hansen f. -før-1544.

10. iii Peder Hansen f. -ca.-1545.

11. iv Maren Hansdatter f. ?.

12. v Kirsten Hansdatter f. -1550.

13 vi Anne Hansdatter f. ?.

vii Vogn Hansen Mørk f. -ca.-1567, Saltum, d. 1606, Saltumgaard, ugift.

Vogn Hansen Mørk blev Herredsfoged 1593-1606 efter faderen i Hvetbo Hrd. Han boede i Saltumgaard sammen med moderen,

som dog senere flyttede til sine døtre i Vadum.

viii Bodil Hansdatter Mørk f. -1570, g. (1) Morten Pedersen Kjærulf, f. ??, d. 1600, Østerhalne, Vadum, g. (2) 1600, i

Vadum, Lars Pedersen, f. ?, Tingskriver - Herredsfog., d. -1639, Vadum. Bodil død -ca.-1640, Vadum.

Bodil Mørk blev stammoder til Kjærulfernes hallandske linie, der var under den adelige gren Kjerrulff von Wolffsen.

(Ref. Carl Klitgaard)

Bodil’s første mand Morten P. Kjærulf var herredsfoged i Kjær Hrd. Da boede de i Vadum sogn. Hun boede i Øster Halne efter

giftermål med Lars, som blev Herredsfoged i Kjær Herred i 1631. Hans segl bestod af en oval hvori der stod L P (Lavest

Pedersen) og under dette var et Kristus monogram.

Lars og Bodil fik flg. børn:

Anne, Gjertrud, Karen og Morten alle Kjærulf.

14. ix Inger Hansdatter f. -1571.

 

Femte Generation

 

6. Ove Andersen Mørk f. -ca.-1533, Saltum, Herredsfoged 1556 - 1581, g. Johanne Olufsdatter, d. -1569, Gunderup. Ove død -1582,

Gunderup, Vrejlev sogn, Børglum Herred.

Ove Mørk boede i 1557 i Kronens gård Vestergård, Gunderup, som han fik livsbrev på sammen med sønnen Anders født 1557. Han ejede

desuden et Boel og et hus i Vrå sogn.

Johanne var tidligere gift med Herredsfoged Anders Madsen, Østergaard, Gunderup, Børgl. Hrd. 1532 - 1537.

Johanne og Anders Madsens børn: Oluf Andersen (arvede Østergaard), Mads Andersen i Li, Vrejlev sogn, Jens Andersen i Havrholm,

Vrejlev sogn, en datter gift med Jens Nielsen i Hæstrup, hvis børn havde proces mod Ove Mørk’s arvinger til Østergaard i 1569.

Børn:

i Anders Ovesen Mørk f. 20-maj-1557, Gunderup, Vrejlev sogn, "Owsen", Delefoged f. Ingeb. Skeel, d. -1627, Gunderup,

Herredsfoged, Børglum Hrd. 1586 - 1601 og 1607 - 1627.

Anders Mørk boede i Vestergaard, Gunderup som han sammen med faderen fik livsbrev på i 1557, som Kronens fæster.

Anders Mørk havde i 1624 et segl med symbolet et øje over øksen. Han havde i 1576 ladet tinglyse et forbud mod hugst i

skoven "Gunderuplund". Desuden ejede Anders Mørk en part i Østergaard, Vrejlev

 

7. Jens Mørk f. -ca.-1535, Saltum, g. Sidsel Christensdatter. Jens død ?.

Jens Mørk boede på "Vestrupgaard". I 1576 eller derefter boede han i Borup, Vrå sogn i faderens hus

Børn:

i Laurs Jensen Mørk f. -ca.-1585, Vrå sogn, Kongelig Bådsmand i Kbh., d. ?.

 

8. Lars Hansen Mørk f. -ca.-1535, Saltum, Selvejer, Hellumlund, g. o. 1555, Inger Andersdatter, f. ?, d. -1594, Musted Jerslev sogn. Lars

død -1601, Hellum.

I 1584 flyttede Lars Mørk til Musted - en større gård i Jerslev. I 1594 ejede han den store gård "Hellemlund" i Hellum. Lars Mørk deltog i

arvehyldningen i Viborg 1584.

Børn:

i Margrete Larsdatter Mørk f. -ca.-1560, Jerslev, Boede i Aalborg, d. omtr. -1640, Aalborg.

15. ii Christen Larsen f. -ca.-1561.

iii Anders Larsen Mørk f. ?, boede i Aalborg, d. -1640, Aalborg.

iv Karen Larsdatter, gift i 1632 i Ø. Hassing med Anders Laursen som var af Pallesen slægten fra Aalborg. Anders Laursen

død 1680. Anders Laursen var søn af Lars Jensen og Anne Pallesen.

Anne Pallesens forældre var Anders Pallesen i Bjørum, d.1602 og Anne Pedersdatter Kjærulf. Anne Pedersdatter K. var

datter af Peder Selgensen Kjærulf og Inger Hansdatter Mørk.

16. v Bodil Laursdatter f. ?.

17. vi Hans Larsen f. -ca.-1610.

 

9. Lars Ovesen Hansen Mørk f. -før-1544, Saltum, Selvejer, V. Mellerup, g. Karen Pedersdatter Munk, f. ?, "Hardsyssel", d. ?.

Lars død 1626, Jerslev.

Lars Mørk boede i 1594 i Vester Mellerup i Jerslev sogn, da han deltog i arvestriden efter hans fader.

Karen: Søster til Ridefoged Chr. Pedersen Munk i Gettrup død 1626 og Oluf Pedersen Munk i Attrup i Hammer sogn død 1624. Deres far

var: Adelsmand Peder Pedersen Munk (af Havbro) i Staby Kærgaard, Ulfborg sogn.

Børn:

18. i Hans Laursen f. -ca.-1600.

ii Peder Laursen Mørk f. -1610, Jerslev, d. efter -1664.

Peder Mørk boede i 1641 i Gydeje, Torslev sogn. Han vidnede i moderens proces mod Jens Tøgersen i Kalum, vedr. V. Mellerups

skel.

iii Laurs Laursen Mørk f. -1615, Jerslev, d. før-1700, Serritslev.

Laurs fæstede ½ af V. Mellerup i Jerslev fra 1633 til 1649. Boede i Serritslev by i 1664 og i Ulvhøj, Serritslev i 1668.

iv Johanne Laursdatter Mørk f. ?, d. -1640, Jerslev sogn. gift med Thomas Ibsen fra Agdrup i V. Brønderslev. Han døde i

1642 ved en rideulykke uden for deres hjem. De fik en søn ved navn: Jep Thomsen, f. 1634.

 

10. Peder Hansen Mørk f. -ca.-1545, Saltum, Fæster, Musted, g. (1) , N. N. Andersdatter Kjærulf, g. (2) Anne Pedersdatter af Musted.

Peder død 1608, Hellum.

Peder Mørk var fæster af "Musted" i Jerslev sogn som ejedes af Otto Banner til Asdal. Peder Mørk ejede et søsterlod til Kornumgaard i V.

Brønderslev som han solgte tilbage til Anders Kjærulf og da denne senere ikke havde overholdt sine betingelser, overtog kongen dette

søsterlod.

Børn:

19. i Anders Pedersen f. ?.

ii Christian Pedersen Mørk Fæster af Grindsted, V. Brønderslev, g. Maren Andersdatter, f. ?, d. -1653. Christian død -

1649.

Christian Mørk var i 1606 fæster for Grindsted i V. Brønderslev ejet af Aalborg Hospital som dog senere solgte den til Nibstrup.

iii Jens Pedersen Mørk f. ?, g. Sidsel Jensdatter, Jens død -1626, Tamstrup, Torslev sogn.

Jens Mørk boede i Nejsum, Skæve sogn indtil 1625. Da boede han i "Tamstrup" i Torslev sogn.

iv Gregers Pedersen Mørk f. ?, Bolsmand, g . M , f. ?. Gregers død 1654, Ø. Brønderslev.

Gregers hustrus navn kendes ikke, men han havde 2 sønner som hed: Jens Gregersen og Lars Gregersen der var

stævningsmænd.

20. v Hans Pedersen.

21. vi ? Lars f. ?.

vii N. N. Pedersdatter Mørk f. omkr. -1580, d. -1648, Hellum, Begr. 14-mar-1648, Hellum. N. N. hed muligvis Anne og var

måske den Anne Mørksdatter "paa baken" i Hellum som blev begraver 14-mar-1648.

N. N. gift 1648 med Mogens Pedersen af Holgaard i Hellum.

viii Benedikte Pedersdatter Mørk f. -1605, Sønder Saltum, d. 24-sep-1648, Sneverholt, Hellum.

Benedikte blev kaldt "Bendit". Iflg. kirkebogen i Hellum antages Benedikte at være datter af: "Petro Mørcken i Mudsted

og Anna Petri til Mudsted", samt født i Sdr. Saltum. Bendit Mørk døde i Sneverholt i Hellum sogn.

 

11. Maren Hansdatter Mørk f. ?, Saltum, g. Jens Hansen, f. ?, Fæster, d. -ca.-1606, Jonstrup, Saltum. Maren død -ca.-1615. "Jonstrup" i

Saltum

Børn:

i Christen Jensen f. ?, Jonstrup, d. -før-1623, Jonstrup.

ii Birgitte Jensdatter f. ?, d. ?, Boede i Stavad, 1623.

iii Bodil Jensdatter f. -1579, Jonstrup, Saltum, d. 10-sep-1667, Klim, gift 1598 med præst, Peder Madsen i Klim . MANGE BØRN.

iv Niels Jensen f. ?, Jonstrup, Saltum, Ejer af Jonstrup, Saltum, d. ? Saltum.

Niels overtog hjemmet "Jonstrup", Saltum

v Peder Jensen f. ?, Saltum, d. ?, Saltum,

Peder ejede et sted ved navn "Kjettrup" i 1623. Mon ikke det skulle være "Kjettrupgaard" i Saltum, idet Peder Jensen både er

født i Saltum og død i Saltum.

 

12. Kirsten Hansdatter Mørk f. -1550, Saltum, g. Jens Pedersen, f. ?, Kølskegaard, Hallund sogn, Tingskriver - Herredsfog., d. -1615,

Burholt, Ø. Brønderslev, Begr. 1615, Ø. Brønderslev Gravtræ i skibets midtg. Kirsten død efter -1625.

Kirsten Mørk og Jens Pedersen boede på "Kjølskegaard", hvor Jens Pedersen virkede som Tingskriver og Herredsfoged. De flyttede i

1606 til "Burholt" i Øster Brønderslev.

Børn:

i Niels Jensen f. før 1600, d. -1645.

ii Anders Jensen f. ?, Aalborg, Raadmand og Hospitalforst. g. 1602 Johanne Sørensdatter.

I 1607 fik Anders Jensen livsbrev på Konge- og Kirketienden af Øster Brønderslev og i 1618 fik han livsbrev på Kronens Boel

"Krabbesbro" i Ulsted.

iii Christen Jensen f. ?, Burholt, Bolsmand Burholt, d. -1653, Ørum.

iv Mette Jensdatter f. ?, Burholt.

22. v Karen Jensdatter .

23. vi Peder Jensen f. omkr. -1570.

 

13. Anne Hansdatter Mørk f. ?, g. Svend Jensen, f. ?, "Stavad", Storbonde i Stavad, Thise, d. -før-1605, Stavad. Anne død efter

1625.

Børn:

i Jens Svendsen f. ?, Stavad, Bonde, d. -før-1623, Ildestrup. gift m. Maren Andersdatter De boede i Ildestrup

ii Niels Svendsen f. ?, Boede i Gandrup i 1632.

iii Laust Svendsen Aasendrup, Vrensted sogn i 1632.

iv Peder Svendsen f. i Stavad, d. i Stavad, Boede, 1662 i Stavad.

v Christen Svendsen f. ?, d. -før 1628.

vi N. N. Svendsdatter Gift m. P. Skyt i Nr. Vraa.

 

14. Inger Hansdatter Mørk f. -1571, g. 1595, Peder Selgensen Kjærulf, f. -1570, Herredsfoged, Hvetbo hrd., d. -1637, Saltumgaard.

Inger død -1637, Saltumgaard.

Inger Mørk og Peder Kjærulf boede fra 1606 i "Saltumgaard". Inger og Peder har muligvis også boet i Vadumtorp.

Peder Kjærulf boede i 1604 i Tylstrup, da han fik manuskriptet "Arni Magn. nr. 16 in 8." foræret af Anders Mørk fra Ø.- Gerndrup. Disse

håndskrifter fra sidste årtier af 1400' årene indeholdt JYSKE LOV på dansk og latin.

Peder havde ½ part i Saltumgaard (i 1604) samt ½ part i Fogedgaard i Vadum og en part i Bjørum Skov og gården Kolding i Vester Hassing.

Peder Kjærulf var søn af Søren Christensen, skriver i Kjær Hrd. 1568 og 1578 herredsfoged, og Else Andersdatter Kjærulf af Holtet

Børn:

i Anne Pedersdatter f. -ca.-1620. Gift ca. 1640 med Jens Madsen i Nørre Saltum.

ii Karen Pedersdatter d. før 1648. Gift før 1636 med Ridefogeden i Odden, Eskær og Høgholt, Niels Hansen Buch,

født i april 1581, død i Bistrup, Hjørring i 1665. Han blev gift o. 1648 m. Else Andersdatter Horne, datter af Anders Hjørring og

Karen Pedersdatter Mørch.

iii Maren Pedersdatter. Gift med Prokurator og byfoged i Aalborg, Christen Sørensen, død 1663. De boede før 1646 i Ferslev

sogn i "Nøtten".

iv Inger Pedersdatter . Boede hos sin søster i "Nøtten" i 1646.

v Vogn Pedersen Kjærulf .

vi Peder Selgensen Pedersen Kjærulf blev herredsfoged i 1640 i Tybjerg Hrd, Sjælland. Boede i 1646 i Naadby, Skelby sogn.

vii Hans Pedersen Kjærulf f. -ca.-1614, d. -1694, Sjælland.

Hans Pedersen kaldte sig Saltum. Han blev præst i Jelstrup - Lyngby. Hans søn: Jakob Hansen Saltum blev præst i

Rerslev- Vindinge og var stamfader til en anset slægt: Jelstrup.

24.viii Søren Pedersen f. ?.

ix Selgen Pedersen Kjærulf.

 

Sjette Generation

 

15. Christen Larsen Mørk f. -ca.-1561, Musted, Jerslev, g. ukendt

Iflg. Aastrup Lens jordebog 1578 boede Chr. Mørk i Holmgaard i Hellum.

I 1584 deltog Chr. Mørk i Christian d. 4.'s hyldning. I 1595 var han vidne i en sag om Herredsskel

Børn:

25. i Peder f. -ca.-1600.

 

16. Bodil Laursdatter Mørk f. ?, g. Mads Pedersen, f. ?, Hellum, d. 02-aug-1629. Bodil død efter - 1632, Øster Hassing.

Børnene antog moderens navn.

Børn:

26. i Niels Madsen f. -ca.1580.

ii Peder Madsen Mørk f. -ca.1585, g. Gyde Sørensdatter.

Peder død -før-1651, Høgsted, Vrejlev sogn.

17. Hans Larsen Mørk f. -ca.-1610, Hellum, Selvejer, g. ukendt,

I 1635 ejede Hans Mørk Tveden i Jerslev.

Børn:

i Lars Hansen Mørk f. -ca.-1630, Jerslev. (Der var iflg. k.b. i Saltum en Lars Mørk, der fik en søn ved navn Jacob i 1654. Det kan være denne Lars Mørk.)

ii Ellen Hansdatter Mørk f. -ca.-1640, Jerslev.

 

18. Hans Laursen Mørk f. -ca.-1600, Jerslev sogn, Fæster, g. Anne Christensdatter, f. 01-apr-1608, d. -jun-1693, Vestergaard,

Gunderup, Begr. 14-jun-1693, Vrejlev. Hans død i sommeren 1676, Vestergaard i Gunderup, Vrejlev sogn,

Hans Mørk var herredsfoged, 1629 - 1665 i Børglum Hrd.. I årene efter herredsfogedembedet blev han ofte stævnet for gæld til

forskellige. Han kæmpede indtil sin død med armod.

Anne kæmpede ligeledes med armod efter sin mands død. Den 22-juli 1684 lod fru Hedvig Krabbe fra Vrejlev Kloster afhjelme et syn

over Vestergaard (som på den tid var afhændet dertil), for afhjælpning af forfaldenhed.

Børn:

i Lars Hansen Mørk f. -1630, Vestergaard, Gunderup, Fæster, g.-1654 i Hørmested, Dorte Mortensdatter Bloch. Lars død

efter -1683, Agdrup, Tårs.

Lars Mørk var fæster af Nejst i Hørmested fra 1654 til 1673. Gården "Nejst" havde hustruen arvet efter første ægteskab med

Villads Olufsen. De havde en datter sammen: Lisbet Villadsdatter som blev gift med Oluf Mørk. Lars Mørk har i øvrigt

også været forpagter på "Aastrup" ved Hjørring. De sidste leveår tilbragtes i Agdrup i Tårs sogn.

Dorte havde børn fra tidligere ægteskab, men ingen i dette ægteskab med Lars Mørk

ii Christen Hansen Mørk f. -ca.-1632, Gunderup, Forpagter og sagfører, d. efter -1677.

Christen Mørk var forpagter af "Gærumgaard" i Flade sogn 1666-1670 og i 1676 var han sagfører i Fladstrand. I 1677

boede han i Mosbjerg.

27. iii Bertel Hansen f. -ca.-1635.

iv Oluf Hansen Mørk f. -ca.-1640, Gunderup, Foged for Boller i Tårs, g. Lisbet Villadsdatter. Oluf død efter -1677, Tårs

sogn.

Oluf Mørk boede hos sin broder Lars på "Nejst", Hørmested, hvor han "besov" Lisbeth Villadsdatter som var datter af

Dorte Mortensdatter, gift med Lars Mørk.

v Peder Hansen Mørk f. -ca.-1642, Gunderup, Bestyrer på Vestergaard,

vi Christen Hansen Mørk f. o.1644, Gunderup, Kaldt: Den Yngre.

28.vii Jens Hansen f. -1652.

 

19. Anders Pedersen Mørk f. ?, g. ukendt. Anders død -1641. Anders Mørk blev i 1611 borger i Aalborg og købte en ejendom der,

som dog blev inddraget af sælgers enke i 1614, idet Anders blev syg, han ikke kunne betale afdrag. Der blev anlagt sag mod sælgeren for manglende

tilbagebetaling af købssummen. Sagen kørte i mere ned et år efter Anders Mørk's død.

Børn:

i Karen Andersdatter Mørk f. -før-1641, d. ?.

ii Anne Andersdatter Mørk f. -før-1641.

 

20. Hans Pedersen Mørk g. Lisbet Danielsdatter Chrysostomus, f. ?, d. -1630, Hjørring. Hans død -1612, Hammerholt, Torslev.

Lisbeth Danielsdatters fader var sognepræst i Hjørring Daniel Olufsen Chrysostomus. Efter Hans Mørk’s død giftede Lisbet sig

med købmand Jens Jørgensen v. Bergen i Hjørring

Børn:

29. i Peder Hansen f. -ca.-1597.

 

21. ? Lars Mørk 1 f. ?, g. ukendt. Lars død -1606, Skæve.

Lars Mørk boede i 1576 og 1606 i Solholt i Skæve. Han boede tidligere i Bundgaard i Skæve sogn. Han var herredsfoged i Jerslev

Herred 1571-1606.

Børn:

i Christen Mørk. boede på "Stagstedgaard" i Skæve sogn i 1579-1635.

 

22. Karen Jensdatter Mørk g. (1) Laurids Lauridsen, f. omkr. -1560, Salling, Præst 1599-1621, d. -1621, Ø. Brønderslev / Hallund,

Kapellan, 1580 Ø. Brønderslev og Hallund. g (2) Christen Pedersen, præst i Ulsted. Karen død -1645, Hellevad Præstegaard.

Karen Mørk ejede ½ V. Hebbelstrup i Hallund. Hun boede sine sidste leveår i Hellevad Præstegaard.

Laurids og Karens børn antog slægtsnavnet Mørk.

Børn:

i Jens Lauridsen Mørk.

30. ii Maren Laursdatter f. -1584.

iii Jens Lauridsen Mørk .

iv Oluf Lauridsen Mørk f. ?, d. -før-1632, Serritslev s.. g. Anne Kjærulf.

Oluf Mørk fæstede "Stadegaard" i Saltum sogn.

v Lisbeth Laursdatter Mørk f. ?, d. -før-1632, Skæve sogn. gift med Anders Kjærulf i "Nejsum" i Skæve sogn.

vi Anne ?? Laursdatter Mørk f. ?, d. -før-1650, Ørum sogn, gift med Oluf Eriksen i "Kraghedegaard" i Ørum sogn.

vii Anne Laursdatter f. -1605, d. -1682, Ørum sogn. gift med Morten Kjærulf f. 1595 d. 1680 "Nørre Ravnstrup" i Ørum s. .

viii Lisbet Laursdatter f. -1610, d. -1678, Aggersborg. gift (1) m. Jens Nielsen i Lyngdrup, d. 1652 gift (2) m. Jørgen

Iversen Brørup i Aggersborg. Begge ægtem. var præster i Aggersborg.

31. ix Laurids Lauridsen Mørk f. -o. -1585.

 

 

23. Peder Jensen Mørk f. omkr. -1560, g. Gertrud Sørensdatter Kjærulf, f. 1565, d. -1645. Peder død ?. "Peder Røgelhede"

Se Slægten Mørk fra Kalum.

 

 

24. Søren Pedersen Kjærulf f. ?, g. Maren Andersdatter Hjørring, f. i Horne-Asdal Præstegaard. Søren død -1659, Saltumgaard.

Maren Andersdatter Hjørring = præstedatter fra Horne-Asdal. Efterkommer af præsten Peder Poulsen Mørch.

Børn:

i Peder Sørensen Kjærulf f. -o. -1620, g. ukendt. Peder død ?.

 

Syvende Generation

 

25. Peder Mørk f. -ca.-1600, Holmgaard i Hellum, g. ukendt. Peder død ?.

Børn:

i Christen Pedersen Mørk f. omkr. - 1625, Hellum, d. -1662, Kibsdal, Hellum.

 

 

26. Niels Madsen Mørk f. -ca.1580, Fæster, g. (1) Maren Andersdatter Kjærulf, f. -1580, Holtet, Ajstrup, d. -før-1631, Musted, g. (2)

1631 Kirsten Nielsdatter. Niels død -1645, Musted, Jerslev.

I 1632 fæstede Niels Mørk moderens gård i Musted, skifte 2. dec 1633.

Maren var datter af Herredsfoged i Kjær Hrd. Anders Sørensen Kjærulf i Holtet, Alstrup og Bodil Nielsdatter.

Børn:

i Mads Nielsen Mørk f. -ca.-1600, Musted, d. ?.

Iflg. Jerslev Hrd. Tingbog 22-juli-1652 havde Niels Mørk og broderen Jens overfaldet en mand i Nørresundby.

ii Peder Nielsen Mørk f. -ca.-1602, Musted, d. -omk-1650. Stævningsmand i Kjær Herred 1643 - 1650 for faderen.

iii Jens Nielsen Mørk f. -ca.-1610, Musted, d. -1688, Musted.

Jens Mørk havde sammen med broderen Mads overfaldet en mand i Nørresundby 1652.

iv Karen Nielsdatter Mørk f. -1613, Musted, d. 1688, Hellum. Se slægten Mørk fra Hellum.

Karen Nielsdatter Mørk blev gift i 1633 med præstesønnen fra Skæve: Delefoged Niels Jensen Mørk født o.1585 .. død

1657, begravet i Hellum 21. maj 1657.

 

27. Bertel Hansen Mørk f. -ca.-1635, Gunderup, g. 1671, Else Pedersdatter Galskyt, f. -1650, Kornumgaard, d. - -1709, V.

Brønderslev. Bertel død - 1700, Flamsholt, Torslev sogn.

Bertel Mørk underskrev hjemme i Gunderup d. 13-aug-1660 et gældsbrev til faderen. Han boede senere i Rønnebjerg i Vrejlev sogn

og i 1674 købte han af sin svoger Helmich Galskyt i "Kornumgaard", "Hunderup" i Skallerup sogn. Fra 1683 boede han i "Vange" i

Torslev sogn og 1694 i "Flamsholt" i Torslev sogn.

Else: Datter af Peder Thomsen Galskyt af Kornumgaard og Kirsten Pedersdatter Kjærulf.

Børn:

i Anne Bertelsdatter Mørk f. -1678, Hunderup, d. 16-mar-1751, Hjørring. gift i 1704 med: Poul Nielsen Børglum, født 20-maj

1680, Hæstrupgaard, død 04-feb-1756 i Hjørring.

Anne og Poul fik 7 børn "hvoraf 2 var idioter".

Børn:

1) Else K. Børglum (1718 - 1759) blev gift med byskriver Gotfred Fibiger i Hjørring (1705-1752)

2) Margrete Ida Børglum, (1715-1751) gift i 1740 med Jacob Christensen, forp. på Rønnovsholm og 1738

købmand i Hjørring.

-----------------------------------------------------------------------------

C. Klitgaard, Hjørring by's historie:

 

Anne Mørk og Poul Nielsen Børglum købte sig et gravsted i Sct. Catharine Kirke i Hjørring i 1747 for 50 Rdl. kurant.

P. N. Børglum f. 20-maj-1680 på Hæstrupgaard, søn af forvalt. Niels Poulsen og Maren Knudsdatter.

P. N. Børglum blev i 1707 foged på Tidemandsholm I 1709 fæster af Agdrup i Tårs sogn I 1716 - 1720 forpagter

af Tårs Præstegaard Derefter tolder og byfoged i Hjørring Fra 22-juni-1731 Foged for Horns Herred og Vennebjerg

Herred.

Han døde i Hjørring 04-feb-1756 og blev begravet i kirken og Anne Mørk døde 16-mar-1751 og blev begravet samme sted.

(Under koret)

 

28. Jens Hansen Mørk f. -1652, Gunderup, Fæster, g. 1691, Anne Hansdatter f. -1671, d. 01-nov-1745, Gunderup. Jens død -

1712, Gunderup.

Jens Mørk blev 1677 fæster for ½ af sit hjem i Gunderup, Vrejlev sogn.

Børn:

i Birgitte Jensdatter Mørk f. -1690, Gunderup, d. efter -1745. gift med Niels Andersen i Øster Dammen, Vrejlev s.

ii Dorte Jensdatter Mørk f. -1692, Gunderup, d. efter -1750, Vrejlev sogn. gift med Peder Jokumsen Dyrskjøt, f. 1719 - d.

1796. De boede i Mynderup, Vrejlev sogn og havde flere børn. ( Vendsyssel aarbog 1925 side 121 )

iii Anne Jensdatter Mørk f. -1693, Gunderup, d. -1726, Gunderup. gift (1) 1712, Peder Enevoldsen, død 1722, fæster i

Gunderup. gift (2) 1724, Niels Sørensen Mørk, fæster i Gunderup.

32. iv Hans Jensen f. -nov-1695.

v Gertrud Jensdatter Mørk f. -1698, Gunderup, d. -før-1745, Guldager, Vrejlev sogn. gift med Zacharias Andersen,

gårdfæster i Guldager. De fik 1 datter.

 

29. Peder Hansen Mørk f. -ca.-1597, Præst, g. (1) Johanne Katrine Spend, f. -ca.-1600, Karup, d. -1642, Karup, g. (2) Karen

Jacobsdatter, f. omkr. -1625, d. -1685, Fladstrand, Frederikshavn. Peder død 23-aug-1663.

Peder Mørk blev student i Aaalborg 1617 og blev præst i Understed - Karup i 1625.

Karen: I 1672 boede hun i Stendal i Karup (som enke). I 1684 blev hun pryglet af præsten i Sæby Melchior Christensen, så alvorligt, at

hun blev meget syg og i 1685 døde hun af sine kvæstelser. Da boede hun i Fladstrand.

Børn:

i Karen Pedersdatter Mørk f. -1648, Understed præstegaard, d. efter - 1694, Karup. gift i 1693 med en "Msr. Jens Broch" .

Hun har levet et meget omflakkende liv, dels i Norge og dels mange steder her i landet. Hun var slem til at stifte gæld, så det var vel nok årsagen til

hendes livsførelse.

 

30. Maren Laursdatter Mørk f. -1584, Ø. Brønderslev, Se Hellumslægten, g. Jens Jensen Mørch, f. ?, Præst, d. -1622, Hellevad. Maren

død -1662, Begr. 18-aug-1662.

Børn:

i Anders Bredkjær Jetsmark, Præst. SE HELLUM-SLÆGTEN MØRK

 

31. Laurids Lauridsen Mørk (d.y.) f. -o. -1585, Ø. Brønderslev, g. Birgitte Andersdatter Kjærulf, f. ?, d. -o. -1663. Laurids død -

1629, Ø. Brønderslev.

Jens "Laurids" Lauridsen (Mørk) blev kaldt Laurids Lauridsen den yngre.

Han blev kapellan hos faderen i Øster Brønderslev i 1618 og præst der i 1625. I 1629 blev han provst.

Børn:

i Laurids Lauridsen Brønderslev f. -o. -1620, Ø. Brønderslev, Præst i Jelstrup - Lyngby, d. -1658, Jelstrup. gift i 1654 m.

enke Elisabeth Bertelsdatter Aalborg. Hun var endnu i live i 1668. Ingen børn i ægteskabet.

ii Karen Laursdatter f. -1622, d. 28-jan-1709.

iii Johanne Laursdatter f. -o. -1624, d. ?. gift (1) m. Peder Andersen Randers, præst i Ø. Brønderslev, g. (2) m. Claus

Jensen Bruun, præst i Ø. Brønderslev.

 

Ottende Generation

 

32. Hans Jensen Mørk f. -nov-1695, Gunderup, Fæster af Vestergaard, g. (1) Kirsten Christensdatter, f. -1707, d. -1744, Gunderup, g. (2)

ca 1746, Kirsten Sørensdatter, f. -1717, d. - 1749, g. (3) Mette Laursdatter, f. efter 1700, d. -før-1763. Hans død -1756, Gunderup.

Hans Mørk fæstede 06-juli-1719 den halvdel af Vestergaard i Gunderup, som moderen 07-mar-1719 havde fået fæstebrev på.

14. juli 1732 fæstede Hans også den anden halvdel af gården.

Børn:

i Mette Hansdatter Mørk f. -1734, Gunderup, d. ?.

ii Jens Hansen Mørk f. -1738, Gunderup, d. ??.

iii Johanne Hansdatter Mørk f. -1747, Gunderup, d. ?.

iv Christen Hansen Mørk f. -1750, Gunderup, d. ?.

v Laurs Hansen Mørk f. -1754, Gunderup, d. ?.