MØRCHE FRA ÅRHUS

 

 1. Niels Mørche født -1541, gift Kirsten ..., død før 1621, Århus.Niels død ?.
 2. (Kilde: H.. Friis-Petersen: De ældre led af Familien Mørche i Århus)

  Børn:

  i Christen Mørch født o. 1565, lærer i Blendstrup. (Se slægten Mørch i Blendstrup)

  ii Anne Nielsdatter Mørche født o. 1570, død før 1619, g. (1) Povl Pedersen Brandt, borger i Århus 1576, ved

  Borgervæbningen 1588, død 1602. g. (2) købm. Jens Sørensen Stigsen, borger i Århus 23/7 - 1601, kæmmer 1607,

  én af "byens 24 mænd" 1608, rådmand 1620-39, oldermand for Kræmmerlauget 1622-24, borgmester 1626, gik fallit 1635,

  død før 1644. Han ejede i 1636 en gård og flere boder i Studsgade, boede 1638 i Mejlgade 19, han blev gift 2. g. m. enken

  efter Jens Dalsgaard i Århus.

  En søn: Peder Povlsen Brandt

  og dennes søn: Peder Pedersen Brandt, født 1638 I Skjoldelev.

  2. iii Jens født - -1576.

   

  Anden Generation

   

 3. Jens Mørche født -1576, Århus, Kæmmer, gift (1) Maren Jensdatter, født -1581, død 26-jun-1618, Århus. gift (2) Margrethe
 4. Clausdatter. Jens død 01-jul-1627, Århus.

  Jens Mørche var kæmmer 1614-15. Han fik 22-maj-1616 skøde på en gård ved Mindet, ejede desuden en gård i Mejlgade. (Skifte 16-jul-

  1627) I Århus Domkirke findes en ligsten over familien med udhuggede billeder i legemsstørrelse.

  Børn:

  3. i Jens Jensen født -o. -1608.

  ii Niels Jensen Mørche født 1609, levede i 1627.

  4. iii Søren født -1610.

  5. iv Rasmus Jensen.

  v Peder Jensen Mørche. En Peder Mørch's enke blev begravet i Århus Domkirke 1695, 77 år gl. Peder Mørch var

  skriver og ridefoged i Silkeborg amt fra 12/7 - 1662 til 1/5 - 1665. Han var i 1671 forpagter på Søbygaard.

  vi Laurids Jensen Mørche, levede i 1627. Formodentlig fader til Peder Lauritzen Mørch, født 1657, degn i Gunderup.

  (Se Slægten Mørch i Ferslev - Gunderup)

  vii Kirsten Jensdatter Mørche, levede i 1627.

   

  Tredje Generation

   

 5. Jens Jensen Mørche født -o. -1608, Århus, Præst, gift (1) i Brovst 1639 m. Maren Frandsdatter, født o.1609, død 1651, enke
 6. efter forrige præst i Brovst, g (2) o. 1660 m. Margrethe Jensdatter, død efter 1692 i Brovst. Jens død 1662.

  Jens Mørch blev student i Århus 1628, Rektor i Ebeltoft indtil 1639. Præst i Brovst fra 1639. Han blev bevilget 20 læs hø fra Ulvskoven i

  resten af sin levetid af fru Hedevig Brahe af Bratskov. Den 28. dec. 1655 fæstede han en halvgård på Lien i Lerup sogn. I 1692 levede

  enken Margrethe Jensdatter i Brovst som "armeligt bestilt".

  Børn:

  i Kirsten Mørch, født o.1639, arvede 200 Rdl. samt en opredt seng.

  ii Jens Mørch, født o. 1640.

  Jens arvede 200 Rdl. efter sin moder og skulle bruge arven til at gå i latinskole "om han havde lyst".

  6. iii Søren Jensen født -1645.

  7. iv Peder Jensen født -o. -1646.

  8. v Oluf Jensen født -1650.

  vi Jens Mørch (den yngre), født 1662.

   

 7. Søren Mørche født -1610, Århus, gift Maren Jensdatter, født -1610, Søren død før 1670, Mejlgade, Mindet, Århus.

(skifte 1685 - 83,395)

Søren Mørche var købmand i Århus (kæmmer i 1660). Han tog borgerskab der 11-feb-1641. I 1661 boede han i en gård: Mejlgade

og ejede desuden en gård ved Mindet.

Maren: 14-maj-1687 blev der indgået en kontrakt mellem moderen og datteren, at hun skulle have fri husværelse, livsophold og

begravelse.

Børn:

9. i Maren Sørensdatter født -1646.

10. ii Søren Sørensen født -o. -1647.

iii Hans Sørensen Mørche, død før 1692, efterlod sig 2 børn.

11. iv Jens Sørensen.

 

 

5. Rasmus Jensen. levede i 1627. g. ukendt.

Børn:

12. i Peder Rasmussen.

 

 

Iflg. IGI navnelisterne relateres denne slægt til en Harold Holger Nielsen. Hvem var denne person?

 

Fjerde Generation

 

6. Søren Jensen Mørch født -1645, gift nn født 1645, Tulstrup, Århus stift, død ?. Søren død ?, Hørby. Vendsyssel.

Børn:

i Anders Sørensen Mørch født -1691, Hørby, Sæby s., død ?.

(Se Slægten Mørch fra Hørby - Volstrup)

 

7. Peder Jensen Mørch født -o. -1646, gift *. Peder død ?.

Børn:

i Peder Pedersen Mørch født -1670, Degn på Jegindø, Begr. 06-feb-1752, Jegindø. (Se Familien Mørch, Jegindø)

 

 

8. Oluf Jensen Mørch født - 1650, gift 1681 nn født -1654, Oluf død ?.

Børn:

13. i Mathias Olufsen født -1682.

14. ii Jens Olufsen født -1697.

 

9. Maren Sørensdatter Mørch født -1646, Århus, gift Peder Pedersen Flensborg, født -1646, Flensborg, død 21-okt-1696,

Århus. Maren død 18-jun-1713 i Århus. ( Der skulle være 6 børn i æ.)

Peder Flensborg tog borgerskab 23-jun-1664. Han var kæmmer 1681. Skifte 07-mar-1692: Til boet hørte af fast ejendom Mejlgade

(nuv. nr. 46, vurd. til 500 Sld.) som familien beboede, en anden gård på Mejlgade (nuv. nr. 47, 450 Sld.), en gård ved Mindet "sl. Jens Mørches gaard"

(nuv. Mindegade 12, 460 Sld.) 7 boder ved Mindet, 500 Sld., 5 boder i Mejlgades ende, 350 Sld., og 3 boder på Brobjerg, 100 Sld., desuden 1/5 af

Grundfør Mølle, 100 Sld. og en skude med tilbehør, 800 Sld. Boets beholdn. blev 5074 Sld. Børnene kaldte sig Mørche efter moderen.

En søn, Jens Mørche blev præst i Tved, medens tvillingebroderen Marcus blev købm. i Århus. Sidstnævntes børn kaldte sig Mørch . Fra disse

nedstammer en del kendte personer med tilknytning til Århus-egnen, bl. a. medlemmer af slægterne Secher, Meulengracht og Ingerslev.

(H. Friis-Petersen: De ældre led Af familien Mørche fra Århus. 1943. - C.J.T. Thomsen: Realregister til Århus Bys skøde- og Panteprotok.

1683- 93 og J. B. Strandbygaard: Strandbygaardslægten.

Peder Flensborg og Maren Mørche blev begravet i et muret gravsted i den lille korsgang i Domkirken. Gravstedet havde de i 1685 købt af hr.

Melchior Sommerfeld (Århus Domkirkes regnskabsbog).

 

Børn:

i Cathrine Mørche født -1677, Århus, død -1713, Århus. g. (1) 15-jan-1696 i Århus Domkirke m. Niels Mortensen,

f. 1655, d. 04-apr-1699. g. (2) Michel Johansen, f. 1677, oldermand for skipperlauget i Århus.

Niels Mortensen tog borgerskab 08-dec-1690, "Agter sig ved søfarten at ernære". I skifte efter ham, "forrige borger og

handelsmand ", ses, at han ejede en gård bag klosteret ved Munkeport og halvparten af en skude. Efter fradrag af gæld og

omkostninger blev 1159 Rdl. tilbage til deling mellem enken og børnene. Maren "udi hendes alders 3 die aar" og Anne

"alene 23 uger gl." (Århus Skft.-pr.)

Niels Mortensen blev begravet i svigerforældrenes murede gravsted i den lille korsgang i Domkirken.

(Kirkeregnskabsbøger for Frue- og Domkirke L.A.).

Cathrine Mørche’s ægteskab med Michel Johansen, fik denne gården ved Munkeport. Efter ham findes skifte 04-nov-

  1. og efter Cathrine findes skifte 08-okt-1713, hvor der nævnes døtrene af 1. ægteskab, Maren med formynder hr.

Jens Mørche i Tved og Anne med formynder Marcus Pedersen Mørche. Det anføres, at børnenes fædrene arv står i Michel Johansens iboende gård ved Munkeport, takseret til 580 Rdl. Til Cathrines 5 børn af 2. ægteskab blev der intet til deling.

(Århus Skft.-pr.)

Børn af 1. ægteskab: (Kilde: J. B. Strandbygaard)

a) Maren Mørche, f. 1697, g. (1) Mads Gieding, f. 1688, d. 1746. Begr. 09-mar-1746, Århus. g. (2) Hans

Sørensen Holbech, død 1754, (udarv 30-mar-1754) Maren begr. 24-dec-1784.

I Kirkebogen er anført: "For klokkerne at ringe for Mads Rasmussens lig 1 Rdl. 4 Mk., ditto jord til ditto lig 1 Rdl. 2 Mk.".

Efter mandens død ejede enken nogle år deres gård på Vestergade. Senere boede hun i Madam Mørche til-

hørende gård. I Frue Sogns kirkeregnskabsbog (L.A.) findes flg. tilførsel:

" 31. marti anno 1722 fæstede Mads Rasmussen Gieding stolestade til sin hustru Maren

Nielsdatter udi ovenmeldte stol og gav til indfæstning penge 2 sl. dl." .

b) Anne Mørche.

15. ii Jens Pedersen Mørche, født 28-feb-1682(tvilling).

16. iii Marcus født 28-feb-1682.

17. iv Søren Pedersen Mørche, født 1674

v Anne Pedersdatter Mørche, g. Anders Hansen, borger i Århus

 

10. Søren Sørensen Mørche født -o. -1647, Århus, gift NN. Søren død ?, Tulstrup, Århus St..

Børn:

i Johanne Mørche født -o. -1691, Århus, gift 1712, i Maarslet, m. Peder Jacobsen, født -1678, St. Fielding, Århus, døbt

Dom 25 p. trin. død ?. Johanne død ?.

Peder Jacobsen har været gift før med en Maren Jensdatter af Kystrup, viet i Maarslet 1702, Dom. contr. Ved Peder

Jacobsen og broderen Niels Jacobsens afholdte barnedåb optræder en person ved navn Laurids Ørn flere gange og en

enkelt gang 1705 en Jacob Ørn. Mon Peder og Niels er af denne slægt ?

ii Rasmus Sørensen Mørche født -1701, Århus, gift 1726 i Maarslet m. Kirsten Jensen. Rasmus død ?, Maarslet.

 

11. Jens Sørensen Mørche. g. 21-dec-1678 iflg. kgl. bevilling med: Birgitte Dinesdatter, død dec. 1689, Århus, Jens død 05-apr-

1690 (Skifte 17/5-1690) Jens Mørche var borger og skipper i Århus, han ejede en gård og et hus ved Mindet.

Birgitte: Datter af skipper Dines Nielsen og Maren Rasmusdatter.

Børn:

i Jens Dines Jensen Mørch, født 1679, Århus, død 1750.

Fæstede 1723-50 Kærs Mølle i Linaa Sogn. Han havde været gift 2 gange og havde børn. (Iflg. H. Friis-Petersen)

ii Maren Jensdatter Mørch, født o. 1680 i Århus, levede i 1690.

iii Rasmus Jensen Mørch, Begr. 20-mar-1682, Århus.

 

12. i Peder Rasmussen Mørch. g. Kirsten Madsdatter Colding, født o. 1649 muligvis i Kolding, død 1728, Peder død 31-mar-

1692, Ebeltoft.

Peder Mørch var borger og kirkeværge i Ebeltoft.

Kirsten: Efter mandens død giftede hun sig med Hans Albertsen, som i 1710 druknede i Isefjorden.

Børn:

i Claus Pedersen Mørch, købmand i Ebeltoft, g. 1727 m.: Mette Jensdatter Rhode, død 1749, datter af købmand i

Ebeltoft Jens Sørensen Rhode og Anne Pedersdatter. Claus Mørche nævnt 1705 i K.B. Ebeltoft som Mons. Mørche

18. ii Christian Pedersen, født o. 1683.

 

 

Femte Generation

 

13. Mathias Olufsen Mørch født -1682, Ajstrup sogn (St. Astrup), gift 1711, Karen Jørgensdatter Glerup, født -o. -1685, Mathias død ?.

Børn:

i Ingefred Mørch født -1712, Kyø, Ajstrup sogn, død ?. g. 18-sep-1733 m. Mads Hastrup.

ii Anne Marie Mørch født -1714, Kyø, Ajstrup sogn., død ?.

iii Mette Vibecke Mørch født -1720, Kyø, Ajstrup sogn, død ?. g. 1747 i Aalborg m. Andreas Sveistrup.

iv Karen Mørch født -1722, Kyø, Ajstrup sogn, død ?. g. 08-nov-1747 i Ydby m. Lars Christen Barsleff.

v Else Margrethe Mørch født -1721, Kyø, Ajstrup sogn, død ?. g. 18- okt-1743 m. Niels Bang.

vi Niels Mørch Døbt 21-jan-1724, Kyø Ajstrup død ?.

vii Anna Sophie Mørch, Døbt 07-sep-1725, d. ?.

 

14. Jens Olufsen Mørch født -1697, gift fru Jens Mørch, født -1700, Ydby, død ?. Jens død ?, Ydby, Thisted amt.

Børn:

19. i Oluf Jensen født 27-apr-1738.

ii Jens Jensen Mørch født -1740, Ydby, Thisted, død ?.

iii Poul Jensen Mørch født -1743, Ydby, Thisted, død ?.

iv Else Jensen Mørch født -1744, Ydby, Thisted, død ?.

20. v Thomas Jensen født 21-aug-1746.

 

15. Jens Pedersen Mørche, født 29-feb-1682(tvilling). g. Karen Lydersdatter Lassen, (levede i 1743.) Jens død 30-apr-1738.

Jens Mørche kaldte sig selv MØRCH.

(Se kirkebog C 289-2): L. A. Viborg:

"Anno 1711 Den fjerde Søndag i Advent blef ieg Jens Pedersen Mørch forestillet i Jesu Nafn

til Sjæle Sørger for Tvæde og Linde Sogne af Velærværdige og højlærde Hr. Peder Wederse

Velforordnede Provst af Nørre Hald Herred og Sognepræst for Glenstrup Menighed".

Jens Mørch blev student i Århus 1698, cand. theol. 1704, hører i Århus 1708, præst i Tvede 1711, præst i Randlev 1719.

Karen: Datter af præsten i Randers Lyder Jensen Lassen. Hun var i øvrigt enke efter præsten i Viby Bernt Caspersen Suhr.

Børn:

i Maren Mørch, født 02-feb-1712 i Tvede, død 07-apr-1774, g. Casper Ernst Hartmann, født 19-dec-1708, død 17-mar-1786.

Han blev student 1724 fra Helsingør, cand. theol. 1727, præst i Ørting 1737, præst i Randlev 1738. Han var søn af præsten i

Kallehave Polycarpus Hartmann og Ida Hedvig Møller.

ii Anna Mørch, g. 16-mar-1752 i Århus Domkirke m.: provsten i Hundslund Mogens Michelsen Vogelius, født 1707, død

15-mar-1775, søn af præsten i Øsløs Michael Frandsen Vogelius og Magdalene Nielsdatter Steenstrup.

 

16. Marcus Mørche født 29-feb-1682, Århus, Ref. B56-781 b, Købmand, gift 04-okt-1707 Kirsten Pedersdatter Læssø, født 1689,

begr. 09-jun-1775. Marcus begr. 30-apr-1728, Århus, (Fors. udarv, 12/2-1776 Århus S. p.)

Kirsten: Datter af Peder Nielsen Læssø og Anne Jørgensdatter Hørning. Peder Læssø fik skøde 06-jun-1699 på en gård (Mejlgade )

af svigerfaderen mod en sum af 400 sl.

Marcus Mørche fik 22/10-1707 skøde på sin svigermoders ejendom:

"Mindet med Have, 22 bindinger Huus samt en Kornhave uden for Munkeport ved Vesterende paa Krist. Skaarups Kornhave."

Kirsten fik 07-maj 1728 bevilling til at sidde i uskiftet bo. Hun købte godset Nørlund ved Ravnkilde ved auktion 18-jan-1741 for 21.000

Rdl., som hun senere overlod til sønnen Jørgen.

Børn:

i Peder Marcussen Mørch født 10-dec-1710, Århus, døbt 24-dec-1710, Århus, gift 1755 Maren Budtz Bergh, født

05-nov-1720, Boller, død 27-nov-1772, Tårs. Datter af Jacob Bergh og Johanne Marie Verchmester. Peder død 16-mar-1793,

Tårs, Vendsyssel, Begr. 05-apr-1793, Tårs.

Peder Mørch fik 03-maj-1755 skøde på Boller Hovedgaard i Tårs for købesum af 19.000 Rdl. Han oprettede 25-maj-1771

testamente på gods og penge til sine søskende og deres børn.

(1799 opgjort til 20000 Rdl.) Ingen Børn.

21. ii Jørgen født -1712.

22. iii Anne Mørch. døbt 12-jan-1714.

iv Marcus Mørch, døbt 21-jan-1718, Århus. død 12-feb-1776 i sit "Lassemente" v. købm. Skaarup i Århus. Begr. 22-feb-

1776. Student fra Sommersted 1738, baccalaur 1739.

23. v Maren Mørch, døbt 03-jul-1722.

 

17. Søren Pedersen Mørche, født 1674 g. Maren Michelsdatter.

Børn:

i nn Mørche, døbt 29-dec-1697, Århus, begr. jan- 1698 s.s.

ii Maren Sørensdatter Mørche, døbt 04-maj-1698, Århus.

 

 

18. Christian Pedersen Mørch, født o. 1683. g. Johanna Nielsdatter født o. 1670, død 1752, Christian død 1732.

Christian Mørch blev student i Ebeltoft 1701, købmand og kæmmer, nævnt i 1728 som ejer af Skovgaardene. I K.B Ebeltoft 1705 nævnt:

"Hr. Chr. Mørches to døtre" ved et barnedåb - (ikke med navns nævnelse.)

 

 

Sjette Generation

 

19. Oluf Jensen Mørch født 27-apr-1738, Ydby, Thisted, gift Karen Jensen. Oluf død ?, Bedsted, Thisted amt.

Børn:

i Kirstein Olesen Mørch født 03-jan-1768, Bedsted, Thisted. Betegnet Olesen (=Olufsen)

ii Maren Olesen Mørch født 12-nov-1769, Bedsted, død ?. betegnet Olesen (=Olufsen)

 

20. Thomas Jensen Mørch født 21-aug-1746, Ydby, Thisted, gift 03-dec-1767, i Ydby, Dorthe Pedersen. Thomas død ?.

Børn:

i Kirsten Thomsen Mørch født 23-jul-1769, Ydby, Thisted, død ?.

ii Anna Christine Thomsen Mørch født 06-jan-1771, Ydby, Thisted, død ?.

 

21. Jørgen Mørch født 24-dec-1712, Århus, gift 03-okt-1745, i Tårs Kirke, Margrethe Grotum Bergh, født 05-nov-1720, Boller,

Tårs, død 14-dec-1784, Århus Domsogn. Jørgen død 04-jan-1758, Nørlund, Ravnkilde, vest for Rold. I haverslev kirke var der førhen et

epitafium over familien.

Jørgen Mørch fik af sin moder skøde på Nørlund 18-apr-1746.

Margrethe var tvillingsøster til Maren Budtz Bergh.

Secher - slægten har berettet, at Margrethe var meget streng, især over for sine døtre. Da Peder Secher friede til den yngste af døtrene, fik han den

besked, at hvis han vil gifte sig med én af hendes børn, måtte han tage den ældste datter og derved blev det. Hendes tre svigersønner var i øvrigt brødre

og sønner af præsten i Udbyneder Niels Secher og Johanne Marie Anchersdatter (Sødringholm Gods).

Børn:

i Kirstine Mørch født -1747, Nørlund, Ravnkilde, død 21-apr-1798. gift Peder Nicolaj Secher, født 23-nov-1735, død

1819, Skaarupgaard.

ii Johanne Marie Mørch født 22-aug-1749, Nørlund, Ravnkilde, død 09-feb-1788, g. 31-maj-1771 i "Nørlund" m. Thomas

Secher, født 1744, død 19-apr-1811, Hjortshøjlund.

Søn: Peter Nicolaj Mørch Secher g. Edel Margrethe Folsach.

Deres søn: Jørgen Mørch Secher døbt 20-maj-1834 i Tirstrup v./ Randers. g. 04-jul-1870 i Ulsted Ane

Kirstine Elsine Als.

iii Ane Marie Mørch født 14-okt-1750, Nørlund, Ravnkilde, død 15-dec-1799, g. 21-sep-1770 m. Ancher Jørgen Secher,

født 02-feb-1742, død 03-apr-1803, Kærbygaard.

iv Anne Mørch, g. Poul Behr, født 1753, død 24-okt-1786.

Poul Behr ejede Ingvorstrup og senere Skafføgaard.

 

22. Anne Mørch, døbt 12-jan-1714, Århus, død 06-apr-1771 s.s. g. 27-sep-1735 m. Købmand & vinhandler Mads Pedersen Galthen,

begr. 29-apr-1765, Århus.

Børn:

24. i Kirstine Birgitte Galthen, døbt 20-maj-1738.

ii Anne Marie Galthen, døbt 15-jun-1739, død som barn.

25. iii Marcus Mørch Galthen, døbt 22-sep-1740.

iv Anne Marie Galthen, døbt 19-feb-1742, g. (1) 27-sep-1764 m. købm. Lars Kristian Meulengracht. g. (2) m. Niels

Wormstrup, købm. i Århus.

v Peder Madsen Galthen, døbt 17-apr-1743, død 06-aug-1776, begr. 12-aug-1776. Test.: 02-jul-1776 sine ejendele til

Marcus.

vi Edel Marie Galthen, døbt 09-dec-1744, død 1769, begr. 07-feb-1769 g. 20-apr-1768 m. Niels Jensen Kjellerup,

købm. i Århus, død 20-sep-1789.

 

 

23. Maren Mørch, døbt 03-jul-1722, død før 1793, g. 28-maj-1754 med Jørgen Thomas Skaarup, døbt 21-maj-1722, død 08-jan-1801.

Børn:

i Kristen Skaarup, døbt 14-jan-1759.

ii Markus Skaarup, døbt 07-apr-1760.

iii Kirstine Skaarup, døbt 23-jul-1764, g. 29-jul-1796 med gdr.Hans Adolf Tegder af Korsøgaard i Rinds Hrd.

 

 

Syvende generation

 

24. Kirstine Birgitte Galthen, døbt 20-maj-1738, g. 30-sep-1756 med købm. Frans Henriksen Kruse, f. ?, død 26-jul-1779, Århus.

Kirstine arvede i 1799 10.537 Rdl. af Peder Mørch, Boller ved Tårs.

Børn:

i Mads Galthen Kruse, døbt 26-jul-1762, Århus, Levede i 1793.

ii Peder Mørch Kruse, døbt 05-okt-1763, Århus.

Peder Kruse arvede Peder Marcussen Mørch’s 5 lodder i Århus samt et færgested ??.

iii Markus Mørch Kruse, døbt 11-mar-1766, Århus, død 08-jun-1810 s.s.

iv Anne Elisabeth Kirstine Kruse, døbt 29-jun-1767, Århus, g. 07-dec-1803 m. købm. Jens Bech.

v Jørgen Mørch Kruse, døbt 04-sep-1769, Århus, levede i 1793.

 

25. Marcus Mørch Galthen, døbt 22-sep-1740, død 1778, Århus, g. 31-maj-1768 m. Jacobine Kaarsberg, datter af Peder Kaarsberg

og Maren Jensdt. Wissing. Marcus var vinhandler i Århus.

Børn:

26. i Mads Galthen, døbt 03-mar-1769

ii Peder Kaarsberg Galthen, døbt 27-sep-1770.

iii Ane Mørch Galthen, døbt 03-okt-1771, g. 10-maj-1793 med cand. theol Oluf Nielsen Bech, født 28-dec-1760, Præst i

Søby og Havrum, død 04-jun-1806. 3 sønner og 5 døtre.

iv Marcus Mørch Galthen, døbt 12-apr-1774, død 17-okt-1802.

 

26. Mads Mørch Galthen, døbt 03-mar-1769, Århus. g. Anne Marie Bjerre. Mads arvede faderens vinhandel.

Børn:

i Marinus Mørch, døbt 11-apr-1800, Aalborg.