Slægten Mørk fra Hellum

  

  1. Peder (Terkelsen) Mørk født -o. -1460, Skallerup, Godsejer, gift -o. -1500, i Skallerup, Anne Kallisdatter, født efter -1470,

Skallerup, død ?. Peder død ?. (Mørk-navnet stammer muligvis fra moderens side)

Peder Mørk kom til "Knolde" i Skaller (Skallerup) o. 1480, som hans hustru arvede i 1478 efter sin fader Kalli Palnesen.

Fødselsårene for Peder Mørk og hustru er ikke helt klarlagt, da Anne kunne have arvet gården som ganske ung pige.

Peder Mørk's forfædre er Matheus Mørk, død i 1414, som blev tildelt et våbenskjold som ridder eller væbner. Hans forfader var Hans

Myrk, d.1335.

Peder Mørk solgte godset Knolde den 6. januar 1501 til fru Karen Nielsdatter Banner af "Kjærsgaard" i Tornby, som var enke efter

Ville Thomsen Galskyt til "Odden".

Børn:

2. i Christen født -o. -1500.

3. ii Jens Pedersen født -ca.-1520.

 

Anden Generation

 

2. Christen Mørch født -o. -1500, Præst, gift m. Karen Turesdatter, født ?, død ?. Christen død efter -1580. Provst, Kær Herred fra 1568. Her. Christen Mørch var af adelstand.

Han var præst i Albæk-Voer 1536-46, Hammer-Horsens og Sulsted-Ajstrup 1546.

Chr. Mørch tog i (tiden i 1536-46) tingsvidne og sognevidne angående en dam og en ålekiste til Albæk Præstegaard og om noget jord tilhørende denne, som biskop Stygge Krumpen havde taget til sig og tillagt Voergaards kapellan.

Fra præsteindberetningen i 1553 og 1571 siges der om Her. Christen Mørch: Han skrev med en meget smuk håndskrift. Han havde i sit bibliotek 18 bøger. I sit personlige segl førte han 3 pilespidser ordnet fra et centrum i vinkler på 120°.

I 1572 gav Chr. Mørch et Alterkalk til Horsens-Hammer Kirke - og denne bruges endnu i dag.

Den 5/9-1558 fik Karen Turesdatter Kgl. livsbrev på Ajstrup Præstegaard, hvis hun overlevede manden.

Fra D. H. Wulff's bog Vendsysselske Præstefamilier er hentet flg. præsteindberetninger skrevet på Vendelbomål:

 

Her Christen Mørch

Hammer prestegord. Kand han saa til thenn: rou j lest, bygh iiij pd ephter gøning, haffre iij pund; engh j och viij les; skou

att fie sin suin paa och illebrand. Decimanter, som sed bruger och tiender, xxxiij. Grinsted bye: gorde iiij, boel vij; wdi Atrop ien gord, Øst bieri ij gorde, Brødlund ien gord, Wodeskou: gorde iij, boel iij, summa gorde xiij, bole x. Tiende anno 1553: rou ij pd vj skip, bygh ij pd, quegetiende: ij lam, iiij grise; tiende pendingh: xiij ß. Ingen degen boel.

Horsens sogen. En prestegord, giffuer til skyld iij pund bygh, end ij boel til same prestegord, giffuer huer j pund bygh.

Gorde wdi Horsend bye vj, bole vij; Per Sörennsen i Vester lae j gord, Tranholt ij gorde och ien boel; Kinderop: j gord och iij bole;

summa gorde: xij, bole xj.Tiende pendingh aff Horsens sogen: xij ß ij alb; quegetiende: ij kalle, iij lam, ij grise och j kie - Bygh v pd j te j skip, rou vj pd j te iij sk. j fkar, haffre j te iij skip. Ingen degen boel.

Astrup sogen. Ien prestegord, skyller iij pund bygh. Tilstrop: gorde iij, boel j; Wlsted j gord, Bilgord j boel, Holt iij gorde,

Vroegord j gord; i Aistrup er iij gorde, boel x, Lesgord j gord, Kirsgord j gord, Sinholt j gord, Stisholt j boel, Foldested j boel;

summa gorde: xiiij, bole xiiij. Tiende pendinge: ix ß j alb; queg: vj lam, ij kalle, iiij spe grise och ien kie - Ingen degenboel. Bygh iiij pd iij skip, rou v pd. vj skip, haffre j pd.

Sulsted. Prestegorden skyller iij pd bygh.

Sulsted bye: gorde x vden prestegord, bole iiij, Wangh, som Just Høg i, Elkiær j gord, Hestrup j gord, Stapriis j gord, item j boel ibid, Langelund j boel, Dalen j boel, Stoulund j boel; Westebierigh: gorde iiij, bole ij,

Agdrup j gord.

Torop: gorde iij, bole iij, Byelholt ij bole, Nibstrup j boel; gorde wden Wangh och prestegorden: xxj, bole xvj.

Tiende aff Sulsted 1553: rou vij pd, bygh j lest iij skip, haffre j te iij skip; tiende pendinge: xix ß alb ij d; lam iiij, kie ij, grise iij, kal j.

Langelund er degenboel och liger til Wordgord.

 

1571:

Her Chrestenn haffuir iij sognir: Hammir, Sulsted, Aistrup, Horszenns.Kannd hannd saa tiill prestegord y Hammir: roug xxiiij tønndir, biig

x tr, haffuir xvj tr; enng j xx less. Kornntiennd: roug viij tønndir, biig viij tønndir, haffuir ij tr; quegtiennd: lamb vij, kid j; offir iiij .

Dignen haffuir ingin digneboell. Hanns rente: roug iij tr, gies xij, brød mz huer gaas vj, er lxvj.

Landgiild aff Horszenns sognes prestegord: biig x tr, skousuin j, giesterij iij. Kornntiend: roug xviij tønndir, biig xx tønndir, haffuir iij tr; quegtiennd: lamb vij, kid ij; offir v .

Dignenn haffuir inginn digneboell. Hans rentte: roug iij tr, gies xij, brød ixvj.

Landgiild aff Sulsted prestegord: biig vj tønndir, skousuin j, giesterij iij. Korntiennd: roug xx tr, biig xxiiij tr, haffuir viij tr; quegtiennd: lamb viij; offir vj .

Dignenn haffuir ingenn digneboell, menn ar aff Olboriig skolle. Lanndgiild af Aistrup prestegord: biig vj tr, skousuin j, giesterij iij .

Beklagir, atth hanns prestegord y Aistrup er forlagtt paa hans fædrefftt. Kornntiende: roug xviij tr, biig xiiij tr, haffuir iiij; quegtiennd: lamb vij,

kiid ij; offir v . Dignenn haffuir ingenn digneboell, gaar tiill skolle y Olboriig.

Thze bekiender ieg Chrestenn Mørch mz egen hannd.

 

Børn:

4. i Jens (Christensen) født efter - 1520.

ii Lars Mørch født efter 1530, Hammer, Præst, død - -1585, Horsens - Hammer.

Lars Mørch var i 1584 delegeret ved Christian den IV. Hyldning i Viborg. Han var kapellan i Tårs-Ugilt sogne 1567-1580

og sognepræst i Horsens-Hammer fra 1580.

5. iii Mads Christensen født -o. -1535.

 

 

3. Jens Pedersen Mørk født -ca.-1520, Skallerup sogn, Sognepræst, gift m. Sofie Nielsdatter, født -1565, Tolstrup Præstegaard,

død -1653. Jens død -ca.-1604, Skæve.

Jens Mørk var først kapellan i Hundslund (Dronninglund).

Fra 1553 til 1580 var han præst i Skæve. I Hellevad kirke på prædikestolen er der en inskription med Jens Mørk's og hans nevø

Jens Jensen (Jetsmark) Mørch's bomærke fra 1614.

Børn:

6. i Niels Jensen født -ca.-1585.

ii Lars Mørk født -o. -1590, Skæve Præstegaard, død ?,

Lars Mørk boede i Ounstrup 1609, Skæve sogn.

7. iii Anne Jensdatter født -o. -1595.

 

Tredie Generation

 

4. Jens (Christensen) Mørch født efter - 1520, Præst i Jerslev 1537-1572, gift N N. Jens død -1572, Jerslev.

Jens Mørch havde tidligere været munk.

Børn:

8. i Jens Jensen født ?.

 

5. Mads Christensen Mørch født -o. -1535, Fæster, gift NN. Mads død o. -1600.

Mads Mørch var i 1565 fæster af "Kirkegaard", Ajstrup sogn.

Børn:

9. i Niels Madsen født -o. -1565.

 

6. Niels Jensen Mørk født -ca.-1585, Skæve sogn, Delefoged, gift (1) ukendt, gift (2) -1633, Karen Nielsdatter Mørk,

født -1613, Musted, Jerslev sogn, død -1688, Hellum. Niels død -1657, Hellum, begr. 21-maj-1657, Hellum Kirke.

Niels Jensen Mørk og Karen Nielsdatter Mørk havde mange børn, hvoraf mange blev fattige bønder.

(iflg. Peder Dyrskjøt fik Niels Mørk 11 børn efter 24 års ægteskab med 2 hustruer).

Niels Jensen Mørk ejede Vestergaard i Hellum og var delefoged for Aastrup Len. Hans 2. hustru var af Saltum-slægten Mørk

på mødrene side.

Børn:

10. i Christen Nielsen født -ca.-1607.

ii Maren Nielsdatter Mørk født -ca.-1635, Hellum, gift med Niels

Tøgersen, Boelsmand, død i Hellum. Maren død 1705, "Kirkegaard", Hellum,

begr. 20-mar-1705, Hellum.

Niels og Karen boede i Kirkegaard i Hellum (som boelsfolk)

iii Mads Nielsen Mørk født -ca.-1636, Hellum, Fæster, død -1700,

Hellum, begr. 06-aug-1700, Hellum. Omkr. 1670 fæstede Mads Mørk en trediedel af Vestergaard i

Hellum efter faderen.

11. iv Peder Nielsen født -ca.-1650.

v Niels Nielsen Mørk født -ca.-1653, Hellum, død -1715, Hellum,

begr. 09-apr-1715, Hellum.

Niels Mørk boede i 1683 og 1699 i Vestergaard i Hellum.

Niels var "Lavværge" for Maren Christensdatter Mørk..

12. vi Sofie Nielsdatter født - -1657.

 

7. Anne Jensdatter Mørk født -o. -1595, Skæve Præstegaard, gift Jens... Anne død ?.

Børn:

i Jens Jensen Mørk. stævnede delefogeden Niels Jensen Mørk i Hellum den 13. jan. 1653 for sin arv efter

sin mormoder Sofie Nielsd. g. Jens Pedersen Mørk i Skæve Præstegaard.

 

Fjerde Generation

 

8. Jens Jensen Mørch født i Jerslev, Sognepræst, gift (1) m. Berete

Andersdatter, gift (2) Maren Laursdatter (Mørk), født -o. -1584,

Øster Brønderslev, død -1662, Hellevad, begr. 18-aug-1662, Hellevad.

Jens død -o. -1622, Hellevad.

Jens Jensen Mørch eller Jetsmark som han kaldtes var kapellan for faderen

i Jerslev i 1566. Sognepræst i Jerslev i 1572. Sognepræst i Hellevad i

1578. Jens Mørch og hustru skænkede i 1599 to messestager med

inskription og bomærke til Hellevad Kirke og i 1614 Jens Jensen Mørch's

og Jens Pedersen Mørch's bomærke præget i prædikestolen der.

  

F. E. Hundrup skrev:

"..... kunde Grunden til Bortkastelsen af familienavnet Mørch maaskee søges i den

Omstændighed, at de adelige Mørch'ers skjold var bleven brudt og deres Adelsstand tabt,

fordi de havde holdt med den fordrevne Kong Christiern den II.".

 

D. H. Wulff, Præsteindberetninger (uddrag):

 

1553. Skeu sogen. Her Jens. Kand han saa til hans gord: roff iij pd, bygh ij pd, haffre ij pd, engh xl les.

Jen liden iendels lundh, felle wdj Huggedrup skou; fele och fortofft tagen fra hans gord, som han kand tole xj pd wdi,

och indkast med hole grefft, och hans fordrefft lagd hanom øde. Att klaffue for h. m., om der icke anderledis rettes

epter som presten wider kand berette och skal tages om denne sagh. Inthz kan ...... han faa aff forschreffne lodh skoff.

Jen heste haffue, som di wille tage til Woer gord, och han breffue paa. Han giffuer klage for di, som tager fra hanom.

..............

1571 Her Jenns Y Skyffue, enn sognenn. ............. Hannd beklagir sig, att Woergords thiendir y Hugdrup

haffuir pløgiit, sait och holdit sig tiill eydomen wdin all dom rett mer ennd till x pund sed, som er felliidz feedrefft.

..................... Jens Peerszen mett egen hand.

 

Maren Laursdatter var af Saltumslægten Mørk. Hun var datter af Karen

Jensdatter Mørk og Laurids Lauridsen, præstepar i Øster Brønderslev.

Maren blev gift igen efter Jens Mørk’s død med efterfølgeren i Hellevad

præsten Christen Gertsen.

Børn:

i Christen Jensen Mørch født -o. -1570, Hellevad, død -før-1631.

13. ii Anders Bredkjær født 28-jan-1572.

iii Jens Jensen Bredkjær Mørch født ?, Ref. levede i 1660, død ?.

iv Bodil Bredkjær Mørch.

v Maren Bredkjær Mørch.

vi Birte Bredkjær Mørch.

  

9. Niels Madsen Mørch født -o. -1565, Ajstrup Præstegaard, Ref. Dødskov 1592, Fæster, gift -1592, Maren Jensdatter,

født -o. -1570, død ?. Niels død -o. -1640, Hals sogn.

Børn:

i Hans Nielsen Mørch født -o. -1595, Hals sogn, død ?.

Hans Mørch boede hjemme i 1620, hvor han iflg. Kær Herreds Tingbog havde stukket broderen Jens med en kniv 2

gange og faderen derfor fik en bod på 3 daler.

ii Jens Nielsen Mørch født -o. -1597, Hals sogn, Sandemand, død efter -1667.

Jens Mørch boede hjemme i 1620. Han blev såret af knivstik begået af broderen Hans. I 1667 var han sandemand i

Vester Hassing.

iii Anders Nielsen født -o. -1599.

14. iv Søren Nielsen født -o. -1600.

15. v Christen født -o. -1602.

16. vi Bodil Nielsdatter født o. -1605.

 

10. Christen Nielsen Mørk født -ca.-1607, Skæve, gift NN, ?. Christen

død ?.

Christen Mørk boede i Aaby 1649, da han kautionerede for sin søn

Peder’s indfæstning af Bakgaarden på Gjøl. Kautionsbeviset fandtes i

stærkt makuleret stand i Birkumgaards Arkiv:

Dateret 14-apr-1649

"Velbyrdige og Vel... og naadigste ...... og som min Søn Christen Nielsen ydmygeligst haver supplikeret for mig,

at min Søn Peder Christensen kan ikke erholde den Bakgaard i Gjølby, uden jeg fattig Mand og hans elendige

Fader for hannem vilde godskrive for det Stedsmaal og V... da hauer os fattige Frænder holdt dette counsen tredie

Dagen efter Vor Herres Opstandelse, hvor ... love., at Stedsmaal ... samdrægtelig ... og rettelig skulde af os ......

førstkommende Jacobi Dag og give hannem ..... og ... til Bæster, hvilke ere retskaffens hannem paa høret ..... men alt

bliver som det Stedsmaal skrevet udi Hellum Vestergaard i April Anno 1649.

Niels Jensen med egen Haand ---- Christen Nielsen."

 

Børn:

17. i Peder Christensen.

 

11. Peder Nielsen Mørk født -ca.-1650, Hellum, gift -1697, Inger Sørensdatter Kjærulf, født -1662, død -1743, begr. 11-jan-

1743, Hellum. Peder død -1724, Hellum.

I 1699 boede Peder Mørk i "Kirkegaard" i Hellum. Senere i "Kræmmergaard" i Hellum.

Peder’s kone Inger Kjærulf var datter af Søren Nielsen Kjærulf, f. 1619, d. 1692 i Hellum og Johanne Christensdatter f. 1629,

d. 1706.

Børn:

i Søren Pedersen Mørk født -o. -1699, døbt 08-jun-1699, Hellum, død ?.

 

12. Sofie Nielsdatter Mørk født -1657, Hellum, døbt 02-aug-1657, Hellum, gift 29-mar-1692, i Hellum, Mikkel Christensen,

født -1660, Skovsgaard i Hellum, død -nov-1740, Hellum. Sofie død -1733, Langtved, begr. 28-dec-1733, Hellum, Trolovet, 07-okt-1691.

Sofie Mørk og Mikkel Christensen boede i "Holmgaard" i Hellum i 1694 og fra 1695 boede de i "Langtved". De fik 5 børn, hvoraf de 2 døde som små.

Børn:

i Christen Mikkelsen Mørk født -1691, Hellum sogn, døbt 27-dec-1691, Hellum Kirke, Postmester, død 10-juni-1747,

Viborg Sdr. sogn.

Christen Mikkelsen Mørk blev postmester i Viborg i 1720.

I 1725 blev han rådmand der. Han blev gift med Karen Schiøtte, som var datter af sognepræst Didrik Schiøtte og Sofie

Jensdatter i Tødsø, Mors. Christen og Karen boede i Viborg Sdr. sogn.

Ingen livsarvinger.

ii Karen Mikkelsdatter Mørk født -1697, Hellum, døbt 04-jan-1697, Hellum, død ?.

Karen Mørk boede i 1740 i Hellum og var da ugift.

18. iii Niels Mikkelsen født -1700.

  

Femte Generation

 

13. Anders Bredkjær Mørch født 28-jan-1572, Jerslev, gift -1599, Mette Olufsdatter. Anders død 22-dec-1624, Jetsmark.

Anders Bredkjær og Mette Olufsdatter fik 9 sønner og 3 døtre.

Iflg- Sml. Wiberg 2. 26. 3. står der en stor gravsten vest for Jetsmark Kirke med inskription for ham på latin. (Findes ikke mere)

Anders Mørch var præst i Jetsmark Kirke 1610 - 1622 Efter Anders Mørch's død giftede Mette Olufsdatter sig med provst Niels Nielsen, f. 1595, d. 1650. De fik en søn ved navn Hans Lucasen Paludan, som blev provst fra 1650-1676.

Børn:

i Oluf Andersen (Jetsmark) Mørch født -o. -1600, død ?.

Oluf Mørch blev student i Aalborg i 1621 og magister i 1630.

ii Thomas Andersen (Jetsmark) Mørch født -1604, gift Maren Ottosdatter, født -1623, Albæk sogn, død -1716.

Thomas død -1654. Thomas Mørch blev student i Aalborg 1624 og præst i Skæve ogn fra 1642.

Maren var datter af Otto Jacobsen, f. 1589, d. 1661, (præst i Albæk og provst i Volstrup). Sansynlige efterkommere af

Thomas Mørch og Maren Ottesdatter er flg: Anders Mørk i Lyngså og dennes efterslægt i Albæk sogn. Thomas

Andersen Mørch g. Maren Andersdatter i "Knasborg" i Raabjerg sogn. De havde en hjemmeboende søn (FT. 1801) Jacob Mørch.

Derudover er der fundet en Mette Thomasd. Mørch, f. 1775 i Raabjerg s. og en Karen Thomasd. Mørch, f. 1778 i Raabjerg sogn.

Disse piger kunne godt være døtre af Ths. Mørch.

iii Anders Andersen (Jetsmark) Mørch født -1605, død ?.

Anders Mørch blev student i Aalborg i 1625. Han var i København i 1625, det år faderen blev begravet, da han skrev et mindedigt på latinsk og som der førhen har kunnet ses på faderens gravsten vest for Jetsmark Kirke.

iv Birgitte Jetsmark Mørch født -o. -1607, død ?.

Birgitte blev gift i 1638 med Jørgen Poulsen Stavad, købmand i Aalborg

v Else Andersdatter Mørch født -o. -1610, død ?.

Else Mørch blev gift med Oluf Christensen, selvejer i Kvorup.

vi Maren Mørch, døbt i Jetsmark 06-jan-1611.

 

 

14. Søren Nielsen Mørch født -o. -1600, Hals sogn, Fæster, gift NN

Søren død -o. -1680, Hals sogn.

Søren Mørch er født på "Dødskov" i Hals sogn. Han gav i 1637 20 daler ved indfæstning på "Dødskov" efter faderen. I 1639 købte

han et jordlod for 4 daler.

Børn:

19. i Anders Sørensen født -1642.

20. ii Ove Sørensen født -o. -1644.

21. iii Christen Sørensen født -o. -1645.

22. iv Lars Sørensen født -o. -1648.

v Johanne Sørensdatter Mørch født -o. -1656, Hals sogn, død ?.

 

15. Christen Nielsen født -o. -1602, Hals sogn, gift Karen Jørgensdatter.

Christen død -jul-1631, Øster Laden.

Christen Mørch er født på "Dødskov" i Hals sogn. Han boede i Ø. Laden indtil sin død

Børn:

i NN Christensdatter Mørch. Hun blev gift med Christen Sørensen

i Vodskov

 

16. Bodil Nielsdatter Mørch født o. -1605, Hals sogn, gift Thomas Nielsen fra Kjærsgaard. Bodil død ?.

Børn:

i Niels Thomsen født -1660, Hals, gift 01-okt-1693, Bendit

Christensdatter. Niels død -1720 i "Dødskov".

ii Ann Thomsdatter. gift med Peder Nielsen i Stae.

iii Ane Thomsdatter. Ane flyttede til Tronhjem.

iv Maren Thomsdatter. gift med Anders Nielsen i Stae.

v Boel Thomsdatter.

vi Jens Thomsen, boede på Hassinggaard.

 

17. Peder Christensen Mørk gift NN, Boede i Bakgaarden, Gjøl

Børn:

i Niels Pedersen Mørk. Fæstede Bakgaarden, Gjøl da han blev condemneret til skubkarren i Hals Fæstning, idet han

havde forsømt sine forpligtigelser af fæstet på Bakgaarden og forringet gårdens værdi. Gården var ved at gå i forfald.

23. ii Christen Pedersen født -1661.

 

18. Niels Mikkelsen Mørk født -1700, Hellum, døbt 23-maj-1700, Hellum Kirke, gift (1) 28-okt-1719 i Hellum Kirke, Anne

Sørensdatter, født -o. -1700, Slettingen, død -1761, Hellevad sogn, begr. 30-apr-1761, Hellum, gift (2) 18-okt-1761 i Hellevad

Kirke, Johanne Laursdatter, født ?, Kærsgaard, død ?. Niels død -1777, Roslund, Hellevad, begr. 18-apr-1777, Hellevad

(=Klokkerholm).

Niels Mørk boede i 1719 i "Slettingen" i Hellum, men købte senere "Roeslund" i Hellevad sogn, hvor han solgte gården i 1775 til

købmand Anders Holm i Hjørring.

Børn:

i Søren Nielsen Mørk født -1722, døbt 02-apr-1722, Hellum.

ii Christen Nielsen Mørk født -1723, døbt 27-jun-1723, Hellum, død -1744, begr. 01-jan-1745, Hellum.

iii Mikkel Christian Nielsen Mørk født -1761, døbt -jun-1761, Hellum, død 11-apr-1830, Ørum.

Mikkel Mørk ejede Melbrønd i Ørum, men solgte den til Lars Pedersen i "Hulhøj" i Hallund for 600 Rdl. Mikkel Chr.

Mørk flyttede til "Ørumtved" i Ørum sogn og blev der til sin død.

iv Anne Sofie Nielsdatter Mørk født -1762, døbt 12-apr-1762, Hellum gift 28-aug-1784, i Hellevad, Niels Christian

Schiønning, født -1737,  død -1799, Jerslev, begr. 23-maj-1799, Anne død 09-mar-1820, Jerslev.

Anne Sofie Mørk og Niels Christian Schiønning havde 2 børn, som vi ikke kender navnene på, men vi kan regne

ud, at de er født i tidsrummet 1784 - 1790. Niels Chr. var gartner i Aalborg og fra 1781 blev han degn og skoleholder i Jerslev

og Ø.- Brønderslev.

Niels Schiønning har før været gift (1764-83) m. Dorte Pedersdatter f. 1733 begr. Jerslev 23/7 1783.

Der er flere børn men kun 2 med Anne Sofie Mørk.

v Anders Nielsen Mørk født -1764, døbt 06-jan-1765, Hellum død ?.

24. vi Laurs Nielsen født -1768.

25. vii Niels Nielsen født -1770.

viii Kirstine Marie Mørch født -1772, Hellum, døbt 11-sep-1772, Hellum, død ?.

 

Sjette Generation

 

19. Anders Sørensen Mørch født -1642, Hals sogn, gift (1) Helle Nielsdatter,

født ?, død -1699, Hals sogn, gift (2) 1700, i Hals, Margrethe Jensdatter.

Anders død -1716, Hals sogn, begr. 24-nov-1716, Hals.

Anders Mørch boede på "Dødskov".

Børn:

i Søren Andersen Mørch født -1699, Hals sogn.

ii Ane Andersdatter Mørch født -o. -1700, Hals sogn. gift med Søren Nielsen. De boede i "Haven",Stae matr. nr. 11. De

fik en søn i 1730 som hed Anders Sørensen, der overtog "Haven" i Stae, som igen overlod "Haven" til sin søn Søren

Andersen, f. 1759 og gift med Gyde Jensdatter af Hyllen, f. 1753.

 

 

20. Ove Sørensen Mørch født -o. -1644, Hals sogn, gift m. Johanne Andersdatter. Ove død -1705, Hals sogn, begr. 07-okt-1705,

Hals. Ove Mørch boede i Vester Aslund, Hals sogn

Børn:

i Niels Ovesen Mørch gift Zidsel Lauridsdatter, født -o.-1690, død ?.

Niels Mørch tjente på "Dødskov" i Hals sogn og senere på "Larsgaard" i Ajstrup sogn hos farbroderen Christen

Sørensen Mørch.

ii Christen Ovesen Mørch, født ?, død efter 1731.

Christen Ovesen Mørch boede på "Hougaard", Hou i 1731.

 

21. Christen Sørensen Mørch født -o. -1645, Hals sogn, gift -1684, i Ajstrup, Else Nielsdatter af Larsgaard. Christen død

efter -1690, Ajstrup sogn.

Christen Mørch boede på "Dødskov" i Hals sogn i 1666. Han boede på "Larsgaard" i Ajstrup sogn i 1669 og 1688

Børn:

i Jens Christensen Mørch født -o. -1686, Ajstrup sogn, død ?.

ii Niels Christensen Mørch født -o. -1688, Ajstrup sogn, død ?.

 

22. Lars Sørensen Mørch født -o. -1648, gift ukendt. Lars død ?.

Lars Mørch boede i Vester Hassing.

Børn:

26. i Peder Larsøn født 1682.

 

23. Christen Pedersen Mørk født -1661, Gjøl, gift m. Anne Jensdatter Mørk, født o. 1670, Egholm, død ?. Christen død -1714,

Aalborg, kaldt Gjølbo, Borger i Aalborg fra o. 1700.

Christen Mørk's hustru Anne Jensdatter Mørk var af den beslægtede Mørkfamilie fra Egholm, datter af Jens Mørk på Egholm.

Børn:

27. i Jens Christensen født -1708.

 

24. Laurs Nielsen Mørch født -1768, døbt 15-maj-1768, Hellum Kirke, Selvejer, gift (1) Johanne Kirstine Jørgensdatter, født -

ca.-1775, død 01-jan-1829, Hals, gift (2) 08-maj-1834, i Hals, Johanne Marie Jensdatter, født -1802, Hals. Laurs død 26-aug-1857,

Hals, I 1801 ejede Laurs Mørk en gård i Vesterheden, Hals sogn. I 1834 boede han som aftægtsmand der hos sønnen og i 1845

som husejer i Hals. I 1840 havde han et jordlod dér og havde betegnelsen: Husmand. (FT. 1801 + 1840 Hals)

Børn:

28. i Anne Johanne Laursdatter født 16-dec-1806.

ii Niels Jørgen Laurids Mørch født -1834, Hals, død -1891, Amerika

Niels Mørch boede hjemme ved forældrene i 1860 i Hals. Hans stilling var møllebygger. (FT 1860)

 

25. Niels Nielsen Mørch født -1770, døbt 28-mar-1770, Hellum, Selvejer, gift Mette Pedersdatter. Niels død 09-feb-1830,

Dronninglund, Ejede Kvisselholt, Dronninglund sogn.

Børn:

29. i Niels Christian født -1802.

30. ii Peder Nielsen født -1804.

 

Syvende Generation

 

26. Peder Larsøn Mørch født 1682, Vester Hassing, Ref. C73-2, C73-4, Birkeskriver i Voergaard, gift Anna Sophia Brante. Peder

død 09-okt-1752, Albæk sogn, Monseur Peder Larsøn Mørch boede i Nørholtet i Agersted indtil 1732.

Derefter boede han i Mølholtet i Albæk sogn.

Børn:

i Peder Pedersen Mørch født 16-aug-1722, Agersted, dengang Voer sogn., døbt 12. s. e Trin, Voer Kirke., Ref. C73-22, død ?.

ii Maren Pedersdatter Mørch født 1730, Nørholtet, Agersted, Voer sogn., død ?.

iii Johanne Pedersdatter Mørch født 1732, Mølholtet, Albæk sogn., døbt 4. s. i Adv., Albæk., Ref. C73-4, død ?.

iv Sara Pedersdatter Mørch født 1733, Mølholtet, Albæk s., begr. 30-jul-1808, Albæk. gift 15-jun-1763 i Albæk m. degnen

Christen Lauritsen Spliid, født 28-aug-1731, død 05-dec-1764 i Albæk, søn af Laurits

Bjørn Spliid og Anne Cathrine Steensfelt i Albæk Præstegaard.

Iflg. FT. 1801 boede Sara Mørch i et jordløst hus i Albæk og levede af spind- og væveri.

 

27. Jens Christensen Mørk født -1708, Skomager i Aalborg, gift m. Bodil Madsdatter. Jens død -1762, Aalborg.

Jens Mørk blev stamfader til en anset slægt Mørck på St. Thomas

Børn:

31. i Christen Jensen født -1737.

 

28. Anne Johanne Laursdatter Mørch født 16-dec-1806, Hals, gift m. sin fætter Niels Christian Mørch, født -1802,

Dronninglund sogn, døbt 04-jul-1802, Dronninglund, søn af Niels Nielsen Mørch og Mette Pedersdatter,

Landvæsenskommisær, død 19-jan-1864, Hals sogn, Vesterheden.

Niels Mørch og kusinen Anne Johanne Mørch ejede en gård i Vesterheden, Hals sogn. Hans stilling i 1855 var

landvæsenskommisær og i 1860 tillige Proprietær. De havde 9 tjenestefolk i hjemmet. I 1845 fik Niels Mørch

broderen Peder Mørch's børn i pleje. I 1840 fik han betegnelsen Skolepatron

Børn:

32. i Niels Laurits født -1830.

33. ii Mette Christine Johanne født -1832.

 

29. Niels Christian Mørch (Se ægteskab med nummer 28.)

 

30. Peder Nielsen Mørch født -1804, Dronninglund sogn, Selvejer, gift m. Arenstine Hasseline Marie Nielsen, født -ca.-1812,

død ?. Peder død 28-sep-1845, Kvisselholt, Dronninglund sogn.

Efter Peder Mørch's død kom børnene i pleje hos broderen Niels Chr. Mørch i Hals og hustruen Arenstine giftede sig med

Jens Brønnum fra Dronninglund den 17-maj-1846.

Børn:

34. i Mette Sofie Nicoline født -ca.-1834.

35. ii Niels Laurids Christian født 13-jan-1836.

iii Anton Johan Rudolf Mørch født -ca.-1839, Dronninglund.

  

Ottende Generation

 

31. Christen Jensen Mørch født -1737, Aalborg, Kgl. måler og vejer, gift 1763, Komtesse Anna Marguerithe Uytendaele de

Bretton, født -1744, død ?. Christen død efter - 1800, Sct. Thomas, Vestindien.

Anna Marguerithe var datter af baron Johan Baltharzar Eytendaele de Bretton.

Børn:

36. i Jens Christensen født -1766.

ii Helene Mørch født o.1770, Aalborg, død ?. gift m. R. J. H. S. Lind, Auditør og sagfører.

 

 

32. Niels Laurits Mørch født -1830, Vesterheden, Hals sogn, Fæstemand, gift -1859, i Hals, Sofie Callisen. Niels død ?,

Aalborg.

Niels Mørch ejede Krabbesbro i Ulsted sogn. Han flyttede senere til Aalborg og blev fæstemand der. Niels Mørch var også

sekretær for Aalborg Amt Landboforening.

Sofie var datter af propr. Heinrich Christian Callisen af Østergaard i Hals og Elise Lund.

Børn:

i Johanne Mørch Ugift, Lærerinde, Ulsted.

ii Henriette Christiane Wilhelmine Mørch født -1865, døbt 21-jan-1865, Ulsted, død ?.

iii Vilhelm Mørch Lindenborg Gods, Godsforvalter og senere Sagfører i Aalborg.

iv Axel Thorvald Mørch født -1869, Hals, Postmester, Boede i Esbjerg og senere i Viborg.

v Niels Emil Mørch født -1870, Ulsted, døbt 30-okt-1870, Ulsted, død ?.

vi August Wilhelm Mørch født -1873, Ulsted, døbt 21-sep-1873, Ulsted, død ?.

 

33. Mette Christine Johanne Mørch født -1832, Hals, gift m. Niels Laurids Christian Mørch, født 13-jan-1836,

Dronninglund, (søn af Peder Nielsen Mørch og Arenstine Hasseline Marie Nielsen) død ?. Mette død -før-1890.

Niels boede i Hals sammen med søsteren Mette fra 1845, da deres fader døde. De boede hos farbroderen Niels Chr. Mørch,

Vesterheden. Niels Mørch er født på Kvisselholt i Dronninglund sogn.

Efter hustruens død boede Niels Mørch i Stabæk ved Uggerby med sine 2 døtre Petra og Ane Johanne. Han levede som

jordbruger der. (FT. 1890)

Børn:

i Petra Mørch født -1858, Hals, død -før-1931, Uggerby.

Petra Mørch arvede huset med jordlod i Stabæk ved Uggerby efter faderen. Efter hendes død flyttede Erhardt Mørch og hustru

Martha K. Jensen ind i hustet i 1931 med deres 4 børn: Svend Jørgen, Børge, Jens og Erik. Petra forblev ugift og der fortælles om

hende, at hun var lidt af en énspænder. Hun fik forplejning af flere familier i Uggerby og om lørdagen "reddede" hun sin

middagsmad hos præstefamilien. Hun formåede at læse præstens søndagsprædiken på sådan en måde, at præsten kunne tage

tid på talelængden, så den kom til at passe til gudstjenesten om søndagen. (Fortalt af David Jacobsen i Uggerby)

ii Ane Johanne Mørch født -1862, Sulsted, død ?.

iii Hedevig Anna Mørch født -1872, Stabæk, Uggerby, døbt 13-dec-1872, Tversted, død ?.

 

34. Mette Sofie Nicoline Mørch født -ca.-1834, Dronninglund, gift m. Henrik L Larsen Sørensen, født -1830, Hou, Lods, død ?.

Børn:

i Søren Henrik Sørensen født -1859, Hals, død ?.

ii Martine H. Marie Sørensen født -1862, Hals, død ?.

iii Niels Peter Mørch født 14-feb-1867, Hals, Skræddermester, gift Mette Marie Pedersen, født 29-sep-1873, Sdr.

Tranners, død 17-feb-1949, Hals, begr. 22-feb-1949, Hals. Niels død 29-jan-1947, Hals, begr. 04-feb-1947. (Ref. Skansen, Hals)

 

35. Niels Laurids Christian Mørch (Se ægteskab med nummer 33.)

 

Niende Generation

 

36. Jens Christensen Mørch født -1766, Aalborg, Købmand, gift Anne Marie Lind. Jens død -1824, Sct. Thomas, Plantageejer

og Postmester.

Børn:

37. i Aksel Møller født -1797.

 

Tiende Generation

 

37. Aksel Møller Mørch født -1797, Aalborg ??, gift Johanne Birgitte Lund. Aksel død -1876, Svendborg.

Axel Møller Mørch var i 1837 borgmester i Aalborg og i 1863 blev han byskriver i Svendborg.

Børn:

38. i Christen Gregers født -1826.

ii Ane Marie Nicoline Mørch døbt 1827, Kbh..

 

Elvte Generation

 

38. Christen Gregers Mørch født _-1826, Aalborg, gift 10-jul-1857, i Aalborg, Else Sophie Marie Rye, født -1823, død ?.

Christen død -1889.

C. G. Mørch rejste tilbage til sine rødder på Egholm og købte i 1856 gården Torpsminde. I 1857 opførte han et nyt barkhus der.

Han blev formand for kommunalrådet og forblev i denne stilling indtil 1876. Han var en dygtig mand, men han tålte ingen modsigelser

fra kommunalrådsmedlemmerne. Efter 1876 boede han i Aalborg.

(Nekrolog i Gartnertidende V. 1889. 17)

Børn:

i Axel Møller Mørch født 07-okt-1858, Egholm, døbt 28-nov-1858, Aalborg, gift Marie Schack, født 05-feb-1873, død ?.

Axel død 25-dec-1915, Argentina.

Axel Mørch blev cand. pharm. apoteker og rejste til Canada de Gomez i Argentina og drev medicinvirksomhed der.

Børn: 3 døtre som levede i Argentina.

ii Peter Mørch født 14-apr-1862, Aalborg, Provisor, død 22-aug-1916, Aalborg, ugift.

Peter Mørch var cand. pharm. på Svaneapoteket i Aalborg.

iii Valdemar Mørch født 17-jun-1863, Aalborg, døbt 23-aug-1863, Aalborg, Gårdejer, gift Ada Nielsen. Valdemar død 17-

dec-1925, Mors, Frøslevgaard, Mors. (3 døtre)

iv Anna Helene Mørch født 23-okt-1864, Aalborg, døbt 22-maj-1865, Aalborg, død ?. gift m. E. Fleischer, arkitekt i

Charlottenlund.