Abacus                                                      Regnebrædt (kugleramme)

Abild                                                          Æble

Absolvering                                                 Syndsforladelse

Accise                                                       Afgift i form af fødevarer

Accoucheur                                                Fødselshjælper

Acissebetjent                                              Toldbetjent (ved byporten)

Action                                                        Retssag

Actor                                                          Anklager i en retssag

Adkomst                                                    Ejendomsret (evt. tinglyst ret til jord o. l.)

Afbigt                                                         At gøre bod

Afførselspenge                                            Medgift

Afpløjning                                                   Pløje og "tillægge" sig naboens jord

Aftakket                                                     Forhenværende

Aftægt                                                        Forsørgelse (f. eks. ældre der forsørges af arvinger)

Afvigte                                                        Foregående

Agerfure                                                     Afvandingskanal eller naboskel

Agnatisk                                                     Mandlig slægtslinie

Agterstade                                                  Forfalden sum (restance)

Aktuar                                                        Skriver i retten

Album                                                        Flademål  57.548 m2

Alen                                                           Længdemål (62.88cm)

Alminding                                                   Et stykke fællesjord (f.eks. til afgræsning)

Almisse                                                      Fattighjælp

Almuen                                                      Den jævne befolkning

Anker                                                         Mål = 38.64 liter

Annammelse                                              Modtagelse

Antecessor                                                 Forgænger (den forrige præst)

Apotekerpund                                             357.85 gram

Appertinentier                                             Andet ejendom end fastnaglet

Approbation                                                Tilladelse (godkendelse)

Arest                                                          Let uldstof

Arkebusering                                              Henrettelse (ved skydning)

Armesin                                                     Stof

Arrondering                                                 Samlede jordlodder omkring en større ejendom

Badskærer                                                 Barber

Balk                                                           Markskel (lille forhøjning)

Bandsøndag                                               Palmesøndag hvor præsten oplæste sognets syndere

Baratte                                                       Let kulørt stof

Barber                                                        Frisurepynt ved ørene

Barchent                                                    Tykt stof

Bartskærer                                                 Barber (se Badskærer)  Virkede også som læge

Beatus                                                       Afdød

Bede                                                          En kastreret vædder

Bemeldte                                                    Omtalte

Berkan                                                       Tæt stof af gedehår

Besædning                                                 Sædekorn

Bibøger                                                      Protokoller med skøder og pantebreve m. m.

Bilæggerovn                                                Kakkelovn i skillevæg der kan optændes fra 2 rum

Bing                                                           Kiste med låg til opbevaring af fødevarer

Birk                                                            Selvstændig retskreds i et herred

Bislag                                                        Indgangsparti (lille veranda)

Bismerpund                                                Vægtenhed ca 6 kg

Bissedag                                                    Skiftedag

Bissekræmmer                                           Ikke godkendt omvandrende handlende

Blidemåned                                                Februar

Blodgang                                                    Dysenteri

Blodvide                                                     Voldsforbrydelse hvor der påføres offeret blødende sår

Blomstermaaned                                         Maj

Blaa mandag                                              Mandag efter påske hvor præsten var klædt i blåt

Blaar                                                          Affald fra skætning af hør

Bod                                                            Lille hus til forråd

Boel                                                           Bolig

Bolgalt                                                       Kastreret orne givet i landgilde

Bombasin                                                   Glat uldstof (linned)

Bommesi                                                    Groft bomuldsstof

Bonderytter                                                 Soldat

Borgerbevæbning                                        Forsvarsenhed for en købstad

Borgerlig tynge                                            Borgerligt ombud (embede eller forsvar)

Borgerskabsprotokol                                    Fortegnelse over tilladte næringsdrivende i en købstad

Boslod                                                       Ægtefælles halvdel af boet

Brandstodmand                                           En tigger der har mistet sine ejendele ved en brand

Brandstød                                                   Understøttelse til en brandstodmand

Brevviser                                                     Bud der overleverer et brev

Broderlod                                                    Arvelod (dobbelt så stort som søsterlod)

Brofoged                                                     Opsynsmand for brolæggere

Brokorn                                                      Afgift for bønder med heste (til vedligeholdelse af broerne)

Brystdug                                                    Undertrøje uden ærmer

Brystsyge                                                   Tuberkulose

Brændsvin                                                  En brændemærket gris der blev sat ud i skoven

Brøde                                                         Bøde

Brøstfældig                                                 Forfalden

Budfoged                                                    Ham der hentede fæstebønderne til hoveri

Bukram                                                      Læderstof

Bur                                                            Forrådskammer (fadebur)

Byens tyngde                                             Borgernes byrde (f. eks. skat)

Byggested                                                  Udbygning fra en større ejendom

Bygningsfæld                                              En bygnings eller bygningsdels forfald

Bæst                                                         Dyr (som regel en hest)

Bønhase                                                     En person der ulovligt udfører håndværksarbejde

Børnehus                                                    Opdragelsesanstalt

Baare                                                         Jord udlagt f. eks. græs

C6tus                                                         Christian VI

Calle manque                                              Halvuldent stof (Atlask)

Camelot                                                     Stof af uld og silke

Cancelliråd                                                 Højtstående embedmandstitel

Cavere                                                        Garantere

Cedere                                                       Afstå

Census                                                      Formuerådighed for valgret

Centner                                                      Vægtenhed = 100 pund

Chenille                                                      Lang kappe (brugt til f. eks. rytter)

Commanderet                                             Befalet eller indkaldt

Commat                                                     Kvindelig fadder ved dåb

Commisionsruller                                        Supplement til stamruller

Compat                                                      Mandlig fadder ved dåb

Compertant                                                 Straffefange

Condemneret                                              Idømt

Condisioneret                                              At tjene hos

Consumption                                              Forbrug - Brug - Indtagning

Contouch                                                    Løshængende kjole eller kitel

Contribution                                                Skat

Copuleret                                                    Viet

Cst.                                                           Konstitueret

Curator                                                       Formynder (bestyrer af et bo)

Dannemand                                                Pålidelig hæderlig mand

Deger                                                         Mål = 10 stk. f. eks. skind

Degnetrave                                                 Korntiende til degnen

Delemaal                                                    Rettergang

Deputat                                                      Ydelse til tjenestemænd i form af naturalier

Descendent                                                Efterkommer

Desponsation                                              Trolovelse

Digegreve                                                   Person der har opsyn med digerne

Dimmelugen                                               Ugen op til påske

Dommerkorn                                               Herreds- og birkefogedernes årsløn fra bønderne (korn)

Drachme                                                    Vægtenhed på apotekerne = 3.73 gram

Dragkiste                                                    Skuffemøbel eller kasse på lave ben

Drømt                                                         Vægtenhed = 278 liter humle

Dugmager                                                   Væver

Dymbill                                                       Trækølle til klokkeslagning

Dørns                                                         Stuehus

Daarekiste                                                  (Lukket afdeling) lokaler på et hospital for sindslidende o. l.

Efterstand                                                   Restance

Ejodem                                                      Samme

Eleemosinarius                                           En person der uddeler fattighjælp (almisser)

Emmerdag                                                  Halvårlig fastedag

Ems                                                           Glat uldent stof

Enestegaard                                               Ejendom med egen jortd udenfor den samlede bebyggelse

Engelsklæder                                             Tæt bomuldsstof

Enroulleret                                                  En person der står opført på indkaldelseslisten til flåden

Ere  -  est                                                   Er

Erlagt                                                         Betalt

Erridspenge                                                Arbejdspenge (løn)

Esepiger                                                     Piger der sætter madding på fiskekrogene

Etagere                                                      Let hyldemøbel

Evert                                                          Lille båd elelr sejlskib

Extra rulle                                                   Liste over Reserven

Extradere                                                   Udlevere et indfriet gældsbrev

Fad                                                            Måleenhed Vin = 904.29 liter   Korn = 262.78 liter

Fag                                                            Et stykke mur mellem bindingsværket

Faldsmaal                                                  Bøde for udeblivelse fra retten (som vidne)

Faldsyge                                                    Epilepsi

Fardag                                                       Den dag hvor bonden kunne fratræde sin fæstestilling (1. maj)

Fasbinder                                                   Person der fremstiller vinfade

Fattigfoged                                                 Person der holder sognet fri for tiggere

Favn                                                           Længdemål = 188.64 cm

Feldbereder                                                Garver (garving med fedtstoffer)

Feltskærer                                                  Barber med tjeneste i hæren

Fideikommis                                               Båndlagt formue (som fond)

Fidibus                                                       Høvlspån eller sammenfoldet papirlap til optænding

Fiskemaaned                                              September

Fjerding                                                      Måleenhed  Øl = 32.85 liter   Smør = 28 kg

Fjerdingkar                                                 Markmål = 172.375 m2

Fjerdingmil eller fjerdingvej                            Længdemål = 1883 meter

Fledføring                                                   Person der forsørges af køberen af sin afhændede ejendom

Fod                                                            31.44 cm

Fodernød                                                    Kvæg tilhørende herremanden

Forbudne led                                               Nært slægtskab

Forfang                                                       Hindring eller skade

Forlening                                                    Forpagtning - styring - ledelse

Forløfte                                                       Kaution

Formynder                                                  Værge

Forprang                                                     Ulovlig handel udenfor torvet

Frantzoser                                                  Syfilis

Frihedspas eller fripas                                  Bevis på at en person er løst for alle sine forpligtigelser

Frille                                                          Elskerinde

Frimester                                                    En håndværker udenfor lauget der arbejder alene

Friseddel  (i hæren)                                     Skriftlig tilladelse til at indgå ægteskab

Frøgæld                                                     Brugerens afgift til jordbesidderen

Fysiler                                                        Geværskytte

Fægang                                                     Græsgang til drivning af kvæg

Fæld                                                          Erstatning for misligehold af fæstegård

Fælge                                                        Pløjning og harvning

Fæmon                                                      Ejendele (løsøre)

Fæstensgave                                              Forlovelsesgave

Fæsteprotokol                                            Protokol med alle fæstebreve og aftaler indført

Fæster                                                       Person med brugsret over en ejendom

Fødenød                                                     Mangel på foder

Førlov                                                         Afgift når en arving eller fæstebonde flyttede til et andet sted

Førster                                                       Skovfoged

Faaremaaned                                              April

Gadehus                                                    Et hus beliggende på den udyrkede fællesjord i landsbyen

Gadehusmand                                             Beboer af et gadehus

Gaffuer                                                       Gav

Galiot                                                         To eller tre mastet galease

Gallisk syge                                               Syfilis

Gammelskat                                               Ejendomsskat

Gehejmearkivet                                           Rigsarkivet

Gehejmeraad                                              Råd udenfor rigsrådet

Genbrev                                                      Kvittering for skriftlig forpligtigelse eller tilbagekald forpligtigelser

Gesell                                                        Svend (udlært håndværker)

Gild                                                            Vederhæftig

Gjøre vitterligt                                              Bekendtgøre

Glugmaaned                                               Januar

Gornidding                                                  Person der har slagtet eller dræbt en anden mands dyr

Gran                                                          Måleenhed = 0.06 gram

Grande                                                       Nabo

Gravamina                                                  Fururettelse

Grenader                                                    Elitesoldat

Gros                                                          144 stk

Græsøksne                                                Fedekvæg eller stude på græs

Gyldenlæder                                               Læder med guld eller sølvstafering til vægbeklædning

Gytje                                                          Omslag for gigtplagede (hentet ved søbreder o. l.)

Gæsteret                                                    Sager der kræver hurtig behandling

Gaardbryder                                                Husdyr der bryder gennem gærdet

Gaardsæde                                                Lille ejendom der betaler mindre end 1 pund korn i landgilde

Gaasebænk                                                Rugekasse for fjerkræ placeret i en bondestue

Haffuer                                                       Har

Halvgaard                                                   Lille gård med et til to pund korn i landgilde

Hauge                                                        Have (Jordlod)

Hedekedel                                                  Grukedel

Helgaard                                                     En gård med mere end to pund korn i landgilde

Hestegilder                                                 Person der kastrerede hingste

Hjemstedsret                                              Forsørgelsessted

Hjemting                                                     Retskreds elelr underret hvor man hørte under

Hodde                                                        Udskud

Hokken                                                      Sti eller aflukke i et udhus til husdyr

Hollandsk pund                                           492 gram (kvalitetsmål for korn)

Hollænderi                                                  Mejeri på en gård

Hovgaard                                                    Hovedgård

Hovlodder                                                   Hovedgårdens jordlodder som passes af hovbønderne

Huepige                                                      Pige som holdt barnets hovedbeklædning under dåben

Hukkert                                                      To eller tre mastet sejlskib

Huscopulation                                             Hjemmevielse

Høker                                                         Købmand (blandet handel)

Hølsklæde                                                  Uldent sengetøj

Høsthelg                                                     Perioen 28. juli - 30. september med strengere straf end ellers

Høveder                                                      Hornkvæg

Igæld                                                         Erstatning

Ilders                                                          Bryggers eller køkken (nordjysk)

Ildstedsskat                                                Skat efter antal skorstene

Illystring                                                     Figurvævet stof af silke eller kamgarn

Immision                                                    Indsættelse i et embede

Inderste                                                      Personer der sidder til leje

Indersteskat                                                En skat betalt af alle landbeboere der ikke tjente andre

Indfæstning                                                 Skat (ved fæstets indgåelse)

Indsidder                                                    Lejer  (vedr. bolig)

Interregnum                                                Periode fra en konges død til næste konges bestigelse af tronen

Introduktion                                                 Barselskonens højtidelige indførelse i kirken efter barsel

Isæd                                                          Den såsæd der var lagt i jorden.

Jernko                                                        En ko givet som gave af herskabet

Jordebog                                                    En fortegnelse over et gods' tilhørende ejendomme

Kabellængde                                              Søfartsmål= 185 meter

Kabuds                                                      Skindhue med øreklapper

Kabørk                                                       Faldefærdig hytte

Kag                                                            Pæl brugt ved afstraffelse

Kaldsmand                                                 Stævningsmand

Kamisol                                                      Ærmeløs undertrøje

Kammerdug                                                Fint stof af hør

Kanapé                                                      Lang bænk eller sofa med ryg

Kande                                                        Rummål = 2 liter

Kapiteltakster                                             Middelpris for landbrugsvarer

Karre                                                          Trillebøre

Kartun                                                        Groft bomuldsvævet stof med påtrykt mønster

Karvesnit                                                    Dekoration i skåret træ

Kassebarn                                                  Skuffebarn (annonymt afleveret barn)

Kavere eller Cavere                                      Garantere

Kersdag                                                     2. februar

Kirkeko                                                      Se Jernko

Kirkelade                                                    En lade til opbevarende af kirketiende (korn)

Kirsei                                                         Groft uldstof til soldatertøj

Kjol                                                            Mandlig overtøj

Klodsmager                                                Person der fremstiller træbunde til fodtøj

Klokke                                                       Strikket underskørt

Kodicil                                                        Notat eller tillæg til testamente

Kognat                                                       Kvindelig slægtsled   Modsat Agnat

Koller                                                         Kravetøj

Kommercekollegiet                                      Et sted hvor næringssager behandledes

Konduiteliste                                               Bedømmelsesliste over embedsmænd og militærfolk

Kongelig Forordning                                     Lov

Kongetiende                                               Skat af kongens ejendom

Konsangvinitet                                             Blodslægtskab

Konstributionen                                           Landbrugsskat

Konsumtion                                                Forbrugsafgift opkrævet ved byerne

Kopenge                                                     Betaling for afgræsning på fællesjordene

Kopskat                                                     Hovedskat

Kornet                                                        Yngste officer eller værnepligtig befalingsmand

Korsklæde                                                  Firkantet klæde påsat kvindens hovedbeklædning

Kostgiænger                                               Person der mod betaling spiser sammen med husstanden

Kous                                                          Krus

Krejert                                                        Tremastet sejlskib

Krigsstyr                                                    Skatter til militæret

Kristentøj                                                    Dåbskjole

Kronetjenere                                               Fæstere under kronens godser

Krongods                                                    Ejendom administreret af kongen

Kubikalen                                                   Rummål = 247.296 liter

Kuf                                                             Hollandsk sejlskib

Kuldlysning                                                 Gør uægte barn til ægte ved fadderens tinglyste erkendelse

Kulsvier                                                      Person der fremstiller trækul

Kundschaft                                                 Arbejdsbevis for håndværkersvend

Kurator                                                       Se Curator

Kvadratalen                                                 Måleenhed = 0.394 m2

Kvarter                                                       Måleenhed = 15.72 cm

Kvartmil                                                      Se fjerdingmil

Kvase                                                         Fiskerfartøj med hyttefad

Kvint                                                          Ca. 5 gram

Kvintin                                                        Måleenhed = 3.91 gram

Kvægtiende                                                Skat af årets kvægavl

Kvæsthus                                                   Hospital for sårede søfolk

Kæltring                                                     Omvandrende tigger af natmandsafstamning (jysk betegnelse)

Kærv                                                          Bundtsamling af neg (3 - 4 stk.)

Kaadner                                                     Boelsmand (sønderjysk udtryk)

Ladefoged                                                   Leder af det daglige arbejde på hovedgården

Ladegaard                                                  Avlsbygninger (ejendom uden beboelse)

Landgilde                                                    Årlig skat betalt i naturalier af fæstebonden til godsejeren

Landprang                                                  Ulovlig handel på landet

Landrekrut                                                  Soldat udskrevet til lang tjeneste (som regel 8 år)

Landværn                                                   Landforsvar (reserven)

Lapidarium                                                  Samling af bevaringsværdige gravsten

Lauværge                                                   Beskikket værge

Lejermaal                                                   Ugift par i samme seng

Lejersted                                                    Gravsted

Lidse                                                          Tynd snor (til indpakkede varer)

Ligpengeregnskab                                       Regnskab over skoleelvers sange ved begravelser

Linie                                                           Måleenhed = 2.183 mm

Lispund                                                      16 pund

Litra                                                           Bogstavsnummerering

Litsenbroder                                                En drager (ved havnen)

Lod                                                            Måleenhed = 15.6 gram

Logo Sigili                                                  Personligt segl (stempel)

Lovbyde                                                      Jordejers pligt at tilbyde salg af fædrende jord til slægtninge

Lysegarn                                                    Løstspundet garn til væge i lys

Læddike                                                     Lille rum i standkiste

Lægd                                                         Landområde (sogn) der skulle stille et antal soldater

Lægdsrulle                                                 Protokol til registrering af værnepligtige

Læst                                                          Skomagerværktøj

Løskynde                                                   Forkynde opsigelse af forpligtigelse

Manggods                                                  Tinlegering af 3 dele tin og 1 del bly

Manglebræt                                                Instrument til glatning af tøj

Martini                                                        Mortens dag

Midfaste                                                     4. søndag i fasten

Mikkelsdag                                                 29. september

Mil                                                             7532 meter

Milepenge                                                   Afgift for transport (afregnet pr. hest)

Modelbog                                                   Markbog

Modersyge                                                 Hysteri

Mor                                                            Vatteret stof af silke eller kamuld

Mulkt                                                         Bøde

Musket                                                       Gevær brugt af fodfolket

Musketer                                                    Soldat (fodfolk)

Musselin                                                    Blødt uld elelr bomuldsstof

Myriameter                                                 Ca. 10 kilometer

Månesyge                                                  Sindssyge eller epilepsi

Natmand                                                    Person der ordner renovation om natten.

Naturalisation                                              Optagelse af udlændinge som statsborgere (ved lov)

Naver                                                         Omrejsende håndværker

Nederfældig                                                Om en person der retsligt har forspildt sine rettigheder

Nervefeber                                                  Tyfus

Nålepenge                                                  Beløb kvinden modtog af faderen eller manden til pers. indkøb

Oksehoved                                                 Måleenhed = 226 liter

Olmerdug                                                   Betræk til dyner og puder (som regel af bomuld)

Omdrag                                                      Henstand eller fradrag

Omgangsfolk                                              Fattige folk der gik fra sted til sted og tiggede

Omgangsskole                                            Skole uden undervisningslokaler

Omslag                                                      Termin

Onera                                                         Skatter

Opbud                                                        Overdragelse af ejendele til kreditorer for at undgå tvangsaktion

Opgæld                                                      Den del af prisen der ligger over varens værdi

Opholdsmand                                             Aftægtsmand

Opladelse                                                   Overdragelse af fæstegård fra en fæster til en anden

Ordele                                                        Afgøre

Ormemaaned                                              Juli

Ornum                                                        Et jordlod med særeje

Ort                                                             Fjerdedel af en mønt- eller vægtenhed

Otting                                                         Ottendedel  Rummål = 16.425 liter  Vægt (smør) =14 kilo

Ottingkar                                                    En ottendedel skæppe = 2.174 liter

Overager                                                     Udyrket mark (græsmark)

Overdrev                                                     Uopdyrket jord (græmark)

Overøvrighed                                               Embedsfolk indsat mellem regering og lokale embedsmænd

Persil                                                         Landgildeposter

Pinas                                                         Kanup   (tidl. skonnert)

Pink                                                           Sejlskib med tre master

Plakat                                                        Lovbekendtgørelse

Pligthus                                                      Fredet hus

Pløjedage                                                   Dage hovbønderne skulle møde hos herremanden med forspand

Pokker                                                       Syfilis

Possement                                                 Pynt på uniformer og møbler

Pot                                                            Rummål = 0.966 liter

Primogenitur                                               Førstefødselsret

Prinsessestyr                                             Skat til medgift for prinsesser

Privet                                                         Retirade (toilet)

Profos                                                        Arrestforvarer

Præklusion                                                 Bortfald af en persons rettigheder ved passivitet

Præskription                                               Forældelse

Publice absolveret                                       Offentligt skriftemål

Puffe                                                          Polstret møbel der kan skubbes under et bord eller lign.

Rakkerfarten                                               Korntransporten fra Danmark til Norge

Raling                                                        Stuehus

Rallik                                                         Svag hest

Reces                                                        Overenskomst

Recognition                                                Faste årlige afgifter til amtsstuerne

Reditus festivales                                        Indtægt foregået på  helligdage

Redsler                                                      Ydelser

Regimentsskriver                                         Militær embedsmand ved større ryttergods

Reluition                                                     Indfrielse af pant o. l.

Ren                                                            Agerskel

Repartition                                                  Skatteligning eller fordeling af arv

Reversal                                                     Skriftlig forpligtelse

Ridefoged                                                   Godsejerens stedfortræder (forvalter)

Rigsort                                                       En kvart Rigsdaler

Rode                                                          Underopdeling af kvarterer (f.eks. i en bydel)

Rugdreng                                                    En dreng som blev uddannet i militæret og som betaling fik rug

Rye                                                            Filt eller uldent stof

Rørelse                                                      Lammelse

Saddehus                                                   Hus af græs eller tørv

Sakramente                                                Hellig handling (kirkelig)

Samfrænde                                                 Efterlevende ægtefælle

Sandemand                                                Sognefoged (bormholmsk)

Seigneur                                                     Degn (katolsk tid)

Sirts                                                           Lærred eller bomuldsstof

Sise                                                           Se Accise

Skattebonde                                               Selvejerbonde

Skiftedag                                                    30. juni og 31. december

Skippund                                                    160 kilo

Skok                                                          3 snese = 60 stk

Skotrok                                                      Spinderok med stort drivhjul

Skrubler                                                     Person på en klædefabrik der arbejder med kartning af uld

Skrupel                                                      Måleenhed = 0.182 mm eller 1.24 gram

Skubkar                                                     Trillebøre

Skuddet maal                                             Rigeligt mål

Skudeejer                                                   Sejlende købmand elelr skibsreder

Skudegæld                                                 Afgift af fiskeri

Skudsmaalsbog                                          Tjenestefolkenes bog med vidnesbyrd

Skæppe                                                     Måleenhed  Areal = 689.5 m2  Rummål = 17.4 liter

Skærsommer                                              Juni

Skaalpund                                                  500 gram

Slagtemaaned                                             November

Slegfred (..datter)                                        Uægte barn (..datter - ... søn)

Slegfred                                                      Elskerinde

Sletdaler                                                     Mønt = 4 Mark

Sletpund                                                     Pund

Slup                                                           Sejlskib med 1 mast

Slutter                                                        Fangevogter i et slutteri

Slutteri                                                       Fængsel for afsoning af gældsstraf

Slyde                                                         Høloft af rafter eller tremmer

Smakke                                                     Fladbundet færge (på fjordene)

Smaaredsler                                               Ydelser som naturalier (tillægsskat for landgilde)

Snapsting                                                   Første ting efter jul eller påske

Sognebåndsløsning                                     Sognepræst kunne foretage kirkelige handling i et andet sogn

Solemnisere                                               Stadfæstelse

Spanddage                                                 Se pløjedage

Spang                                                        Passage over et mindre vandløb

Sportler                                                      Embedsvederlag for stævningsudfærdigelser

Sprinkler                                                     Plettyfus

Spækhøker                                                 Mindre købmandshandel

Spølkum                                                     Krus eller stor kop uden hank

Staldøksne                                                 Stude på stald

Stede                                                         Fæste

Stegers                                                      Køkken eller bryggers (stegehus)

Stervbo                                                       Dødsbo

Stifbarn                                                      Stedbarn   - datter   - søn

Stiftsøvrighed                                              Biskop og stiftamtmand

Stillingsmand                                              Stedfortræder (for anden værnepligtig)

Stodderkonge                                             Se fattigfoged

Stokkeknægte                                            Opsynsmænd i et fængsel (købstadens fængsel)

Stokkelag                                                   Fag (mellem bindingsværk)

Stokkemand                                               Retsvidne

Stokmester                                                 Fangevogter

Strandløber                                                 Tilsynsmand ved ind- og udskibningssteder

Stuprum                                                     Utugt eller voldtægt

Stykjunker                                                  Sergent

Stymper                                                     Invalid

Styr                                                           Skat

Styver                                                        Hollandsk mønt

Sukkerdun                                                  Fint ostindisk bomuldsstof

Supplikbøger                                               Kancelliets journaler over motagne breve

Svindsot                                                     Tuberkulose

Syssel                                                       Landinddeling

Sysselmand                                               Embedsmand i et landområde (syssel)

Sædedegn                                                  Fast bosiddende degn

Sædegaard                                                 En gård hvor ejeren selv er bosiddende

Sædemaaned                                             Oktober

Sættergaardmand                                       Person der varetager og bestyrer et bo til arvingerne er myndige

Sømil                                                         1882 meter

Søndret                                                      Gået itu

Søsterlod                                                    Arvelod (halvt så stort som broderlod)

Tabuletkræmmer                                         Bissekræmmer

Tamperdag                                                 Kvartårlig fastedag

Tamperet                                                    Domstol der behandlede ægteskabssager

Tavelet                                                       Hængehylde (Amagerhylde o. l.)

Tavlepenge                                                 Indtægter fra menigheden lagt på en tavle i kirke til fattigkassen

Tegnelser                                                   Register

Tente                                                         Kvindelig vagabond

Tiende                                                        Skat til kirke og stat på en tiendedel af indkomst eller værdi

Tiggertegn                                                  Bevis på at en person havde tilladelse til at tigge

Tingstud                                                     Støtteperson for en anden (på tinge)

Tingsvidne                                                  Vidnesbyrd

Tomme                                                       2.62 cm

Tordmaaned                                                Marts

Torp                                                           En klynge af gårde

Trave                                                          Parvis opstillede kornneg

Trefoldigheds søndag                                   Trinitatis (søndag efter pinse)

Tresur                                                        Skab til værdigenstande

Trindt (...om)                                               Rundt (... omkring)

Trolovet                                                      Forlovet  (kirkelig handling)

Tveldemosel                                                Se musselin

Tvende                                                       To

Tyende                                                       Tjenestefolk

Tylvt                                                           Dusin = 12 stk

Tægtefæ                                                    Kreaturer der græsser udenfor ejerens jord

Tæring                                                       Tuberkulose

Tømmer                                                      Mængde = 40 stk. (f.eks. skind)

Tønde                                                         Måleenhed: 5500 m2 * 131.4 liter øl * 139.2 liter korn

Udflytning                                                   Gårdenes udflytning fra fællesarealerne til markerne

Udskud                                                      Udskrivning af våbenduelige mænd til militæret

Udsæd                                                       Såning af korn

Uldenskjorte                                               Underdragt med sølvknapper

Underhold                                                   Aftægt

Undertagsmand                                           Aftægtsmand

Ungnød                                                      Ungkvæg

Universitetsmatrikel                                     Protokol over universitetets studerende

Unse                                                          Vægtenhed = 31.25 gram

Uopdraget barn                                           Kunne betyde ukonfirmeret barn

Upligt                                                         Påført skade ved hugning (i skove)

Vadmel                                                      Alm. bondebeklædning af groft uldent stof

Vandhus                                                     Retirade (toilet)

Vase                                                          Vej bestående af grenbundter og jord

Vattersot                                                    Vand i kroppen

Vejer og måler                                            Beskikket person til kontrol af vægt og mål

Velagte                                                      Tiltaleform

Velbyrdig                                                    Adelig

Velfornemme                                              Tiltaleform

Vinkelskole                                                 Ikke godkendt skoleform

Vinkelskriver                                               En ikke godkendt sagfører

Vitaprotokoller                                             Teologiske selvbiografier

Viverkarl                                                     Gift håndværkersvend

Vorde                                                         Vil være  -  skal være

Vornedskab                                                Bøndernes medfødte pligt til at blive på stedet

Vraa                                                           Hytte

Værneting                                                  Rettighed til at anlægge sag

Ævred                                                        Form for løsdrift (kvæg på stubmarkerne)

Ørk                                                            Kiste til opbevaring af linned

Øverstestue                                                Garderobe (et rum til opbevaring af husstandens klæder)

Aadel                                                         Kostald

Aaregæld                                                   Afgift på fiskeri (takst pr. åre)

Aarsgrøde                                                   Indtægter